Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj08.08.2016, 18:40 (UTC)    
Mesaj konusu: Javascript kodları çalışmıyor ACİL

Merhaba arkadaşlar, sizlere danışmam lazım.

3 tane javascript dosyası var ve kod olarak siteye böyle eklenince çalışıyor:

Kod:
<script type="text/javascript" src="http://www.xxx.com/javascript/prototype-1.6.0.2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.xxx.com/javascript/scriptaculous/scriptaculous.js?load=effects"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.xxx.com/javascript/software.js"></script>


Ama ben bunları kopyalayıp tasarım üstü altı css kodu içerik vb hiçbirinde çalışmıyor
1. SCRIPT: prototype-1.6.0.2.js


[code]
/* Prototype JavaScript framework, version 1.6.0.2
* (c) 2005-2008 Sam Stephenson
*
* Prototype is freely distributable under the terms of an MIT-style license.
* For details, see the Prototype web site: http://www.prototypejs.org/
*
*--------------------------------------------------------------------------*/

var Prototype = {
Version: '1.6.0.2',

Browser: {
IE: !!(window.attachEvent && !window.opera),
Opera: !!window.opera,
WebKit: navigator.userAgent.indexOf('AppleWebKit/') > -1,
Gecko: navigator.userAgent.indexOf('Gecko') > -1 && navigator.userAgent.indexOf('KHTML') == -1,
MobileSafari: !!navigator.userAgent.match(/Apple.*Mobile.*Safari/)
},

BrowserFeatures: {
XPath: !!document.evaluate,
ElementExtensions: !!window.HTMLElement,
SpecificElementExtensions:
document.createElement('div').__proto__ &&
document.createElement('div').__proto__ !==
document.createElement('form').__proto__
},

ScriptFragment: '<script[^>]*>([\\S\\s]*?)<\/script>',
JSONFilter: /^\/\*-secure-([\s\S]*)\*\/\s*$/,

emptyFunction: function() { },
K: function(x) { return x }
};

if (Prototype.Browser.MobileSafari)
Prototype.BrowserFeatures.SpecificElementExtensions = false;


/* Based on Alex Arnell's inheritance implementation. */
var Class = {
create: function() {
var parent = null, properties = $A(arguments);
if (Object.isFunction(properties[0]))
parent = properties.shift();

function klass() {
this.initialize.apply(this, arguments);
}

Object.extend(klass, Class.Methods);
klass.superclass = parent;
klass.subclasses = [];

if (parent) {
var subclass = function() { };
subclass.prototype = parent.prototype;
klass.prototype = new subclass;
parent.subclasses.push(klass);
}

for (var i = 0; i < properties.length; i++)
klass.addMethods(properties[i]);

if (!klass.prototype.initialize)
klass.prototype.initialize = Prototype.emptyFunction;

klass.prototype.constructor = klass;

return klass;
}
};

Class.Methods = {
addMethods: function(source) {
var ancestor = this.superclass && this.superclass.prototype;
var properties = Object.keys(source);

if (!Object.keys({ toString: true }).length)
properties.push("toString", "valueOf");

for (var i = 0, length = properties.length; i < length; i++) {
var property = properties[i], value = source[property];
if (ancestor && Object.isFunction(value) &&
value.argumentNames().first() == "$super") {
var method = value, value = Object.extend((function(m) {
return function() { return ancestor[m].apply(this, arguments) };
})(property).wrap(method), {
valueOf: function() { return method },
toString: function() { return method.toString() }
});
}
this.prototype[property] = value;
}

return this;
}
};

var Abstract = { };

Object.extend = function(destination, source) {
for (var property in source)
destination[property] = source[property];
return destination;
};

Object.extend(Object, {
inspect: function(object) {
try {
if (Object.isUndefined(object)) return 'undefined';
if (object === null) return 'null';
return object.inspect ? object.inspect() : String(object);
} catch (e) {
if (e instanceof RangeError) return '...';
throw e;
}
},

toJSON: function(object) {
var type = typeof object;
switch (type) {
case 'undefined':
case 'function':
case 'unknown': return;
case 'boolean': return object.toString();
}

if (object === null) return 'null';
if (object.toJSON) return object.toJSON();
if (Object.isElement(object)) return;

var results = [];
for (var property in object) {
var value = Object.toJSON(object[property]);
if (!Object.isUndefined(value))
results.push(property.toJSON() + ': ' + value);
}

return '{' + results.join(', ') + '}';
},

toQueryString: function(object) {
return $H(object).toQueryString();
},

toHTML: function(object) {
return object && object.toHTML ? object.toHTML() : String.interpret(object);
},

keys: function(object) {
var keys = [];
for (var property in object)
keys.push(property);
return keys;
},

values: function(object) {
var values = [];
for (var property in object)
values.push(object[property]);
return values;
},

clone: function(object) {
return Object.extend({ }, object);
},

isElement: function(object) {
return object && object.nodeType == 1;
},

isArray: function(object) {
return object != null && typeof object == "object" &&
'splice' in object && 'join' in object;
},

isHash: function(object) {
return object instanceof Hash;
},

isFunction: function(object) {
return typeof object == "function";
},

isString: function(object) {
return typeof object == "string";
},

isNumber: function(object) {
return typeof object == "number";
},

isUndefined: function(object) {
return typeof object == "undefined";
}
});

Object.extend(Function.prototype, {
argumentNames: function() {
var names = this.toString().match(/^[\s\(]*function[^(]*\((.*?)\)/)[1].split(",").invoke("strip");
return names.length == 1 && !names[0] ? [] : names;
},

bind: function() {
if (arguments.length < 2 && Object.isUndefined(arguments[0])) return this;
var __method = this, args = $A(arguments), object = args.shift();
return function() {
return __method.apply(object, args.concat($A(arguments)));
}
},

bindAsEventListener: function() {
var __method = this, args = $A(arguments), object = args.shift();
return function(event) {
return __method.apply(object, [event || window.event].concat(args));
}
},

curry: function() {
if (!arguments.length) return this;
var __method = this, args = $A(arguments);
return function() {
return __method.apply(this, args.concat($A(arguments)));
}
},

delay: function() {
var __method = this, args = $A(arguments), timeout = args.shift() * 1000;
return window.setTimeout(function() {
return __method.apply(__method, args);
}, timeout);
},

wrap: function(wrapper) {
var __method = this;
return function() {
return wrapper.apply(this, [__method.bind(this)].concat($A(arguments)));
}
},

methodize: function() {
if (this._methodized) return this._methodized;
var __method = this;
return this._methodized = function() {
return __method.apply(null, [this].concat($A(arguments)));
};
}
});

Function.prototype.defer = Function.prototype.delay.curry(0.01);

Date.prototype.toJSON = function() {
return '"' + this.getUTCFullYear() + '-' +
(this.getUTCMonth() + 1).toPaddedString(2) + '-' +
this.getUTCDate().toPaddedString(2) + 'T' +
this.getUTCHours().toPaddedString(2) + ':' +
this.getUTCMinutes().toPaddedString(2) + ':' +
this.getUTCSeconds().toPaddedString(2) + 'Z"';
};

var Try = {
these: function() {
var returnValue;

for (var i = 0, length = arguments.length; i < length; i++) {
var lambda = arguments[i];
try {
returnValue = lambda();
break;
} catch (e) { }
}

return returnValue;
}
};

RegExp.prototype.match = RegExp.prototype.test;

RegExp.escape = function(str) {
return String(str).replace(/([.*+?^=!:${}()|[\]\/\\])/g, '\\$1');
};

/*--------------------------------------------------------------------------*/

var PeriodicalExecuter = Class.create({
initialize: function(callback, frequency) {
this.callback = callback;
this.frequency = frequency;
this.currentlyExecuting = false;

this.registerCallback();
},

registerCallback: function() {
this.timer = setInterval(this.onTimerEvent.bind(this), this.frequency * 1000);
},

execute: function() {
this.callback(this);
},

stop: function() {
if (!this.timer) return;
clearInterval(this.timer);
this.timer = null;
},

onTimerEvent: function() {
if (!this.currentlyExecuting) {
try {
this.currentlyExecuting = true;
this.execute();
} finally {
this.currentlyExecuting = false;
}
}
}
});
Object.extend(String, {
interpret: function(value) {
return value == null ? '' : String(value);
},
specialChar: {
'\b': '\\b',
'\t': '\\t',
'\n': '\\n',
'\f': '\\f',
'\r': '\\r',
'\\': '\\\\'
}
});

Object.extend(String.prototype, {
gsub: function(pattern, replacement) {
var result = '', source = this, match;
replacement = arguments.callee.prepareReplacement(replacement);

while (source.length > 0) {
if (match = source.match(pattern)) {
result += source.slice(0, match.index);
result += String.interpret(replacement(match));
source = source.slice(match.index + match[0].length);
} else {
result += source, source = '';
}
}
return result;
},

sub: function(pattern, replacement, count) {
replacement = this.gsub.prepareReplacement(replacement);
count = Object.isUndefined(count) ? 1 : count;

return this.gsub(pattern, function(match) {
if (--count < 0) return match[0];
return replacement(match);
});
},

scan: function(pattern, iterator) {
this.gsub(pattern, iterator);
return String(this);
},

truncate: function(length, truncation) {
length = length || 30;
truncation = Object.isUndefined(truncation) ? '...' : truncation;
return this.length > length ?
this.slice(0, length - truncation.length) + truncation : String(this);
},

strip: function() {
return this.replace(/^\s+/, '').replace(/\s+$/, '');
},

stripTags: function() {
return this.replace(/<\/?[^>]+>/gi, '');
},

stripScripts: function() {
return this.replace(new RegExp(Prototype.ScriptFragment, 'img'), '');
},

extractScripts: function() {
var matchAll = new RegExp(Prototype.ScriptFragment, 'img');
var matchOne = new RegExp(Prototype.ScriptFragment, 'im');
return (this.match(matchAll) || []).map(function(scriptTag) {
return (scriptTag.match(matchOne) || ['', ''])[1];
});
},

evalScripts: function() {
return this.extractScripts().map(function(script) { return eval(script) });
},

escapeHTML: function() {
var self = arguments.callee;
self.text.data = this;
return self.div.innerHTML;
},

unescapeHTML: function() {
var div = new Element('div');
div.innerHTML = this.stripTags();
return div.childNodes[0] ? (div.childNodes.length > 1 ?
$A(div.childNodes).inject('', function(memo, node) { return memo+node.nodeValue }) :
div.childNodes[0].nodeValue) : '';
},

toQueryParams: function(separator) {
var match = this.strip().match(/([^?#]*)(#.*)?$/);
if (!match) return { };

return match[1].split(separator || '&').inject({ }, function(hash, pair) {
if ((pair = pair.split('='))[0]) {
var key = decodeURIComponent(pair.shift());
var value = pair.length > 1 ? pair.join('=') : pair[0];
if (value != undefined) value = decodeURIComponent(value);

if (key in hash) {
if (!Object.isArray(hash[key])) hash[key] = [hash[key]];
hash[key].push(value);
}
else hash[key] = value;
}
return hash;
});
},

toArray: function() {
return this.split('');
},

succ: function() {
return this.slice(0, this.length - 1) +
String.fromCharCode(this.charCodeAt(this.length - 1) + 1);
},

times: function(count) {
return count < 1 ? '' : new Array(count + 1).join(this);
},

camelize: function() {
var parts = this.split('-'), len = parts.length;
if (len == 1) return parts[0];

var camelized = this.charAt(0) == '-'
? parts[0].charAt(0).toUpperCase() + parts[0].substring(1)
: parts[0];

for (var i = 1; i < len; i++)
camelized += parts[i].charAt(0).toUpperCase() + parts[i].substring(1);

return camelized;
},

capitalize: function() {
return this.charAt(0).toUpperCase() + this.substring(1).toLowerCase();
},

underscore: function() {
return this.gsub(/::/, '/').gsub(/([A-Z]+)([A-Z][a-z])/,'#{1}_#{2}').gsub(/([a-z\d])([A-Z])/,'#{1}_#{2}').gsub(/-/,'_').toLowerCase();
},

dasherize: function() {
return this.gsub(/_/,'-');
},

inspect: function(useDoubleQuotes) {
var escapedString = this.gsub(/[\x00-\x1f\\]/, function(match) {
var character = String.specialChar[match[0]];
return character ? character : '\\u00' + match[0].charCodeAt().toPaddedString(2, 16);
});
if (useDoubleQuotes) return '"' + escapedString.replace(/"/g, '\\"') + '"';
return "'" + escapedString.replace(/'/g, '\\\'') + "'";
},

toJSON: function() {
return this.inspect(true);
},

unfilterJSON: function(filter) {
return this.sub(filter || Prototype.JSONFilter, '#{1}');
},

isJSON: function() {
var str = this;
if (str.blank()) return false;
str = this.replace(/\\./g, '@').replace(/"[^"\\\n\r]*"/g, '');
return (/^[,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t]*$/).test(str);
},

evalJSON: function(sanitize) {
var json = this.unfilterJSON();
try {
if (!sanitize || json.isJSON()) return eval('(' + json + ')');
} catch (e) { }
throw new SyntaxError('Badly formed JSON string: ' + this.inspect());
},

include: function(pattern) {
return this.indexOf(pattern) > -1;
},

startsWith: function(pattern) {
return this.indexOf(pattern) === 0;
},

endsWith: function(pattern) {
var d = this.length - pattern.length;
return d >= 0 && this.lastIndexOf(pattern) === d;
},

empty: function() {
return this == '';
},

blank: function() {
return /^\s*$/.test(this);
},

interpolate: function(object, pattern) {
return new Template(this, pattern).evaluate(object);
}
});

if (Prototype.Browser.WebKit || Prototype.Browser.IE) Object.extend(String.prototype, {
escapeHTML: function() {
return this.replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;');
},
unescapeHTML: function() {
return this.replace(/&amp;/g,'&').replace(/&lt;/g,'<').replace(/&gt;/g,'>');
}
});

String.prototype.gsub.prepareReplacement = function(replacement) {
if (Object.isFunction(replacement)) return replacement;
var template = new Template(replacement);
return function(match) { return template.evaluate(match) };
};

String.prototype.parseQuery = String.prototype.toQueryParams;

Object.extend(String.prototype.escapeHTML, {
div: document.createElement('div'),
text: document.createTextNode('')
});

with (String.prototype.escapeHTML) div.appendChild(text);

var Template = Class.create({
initialize: function(template, pattern) {
this.template = template.toString();
this.pattern = pattern || Template.Pattern;
},

evaluate: function(object) {
if (Object.isFunction(object.toTemplateReplacements))
object = object.toTemplateReplacements();

return this.template.gsub(this.pattern, function(match) {
if (object == null) return '';

var before = match[1] || '';
if (before == '\\') return match[2];

var ctx = object, expr = match[3];
var pattern = /^([^.[]+|\[((?:.*?[^\\])?)\])(\.|\[|$)/;
match = pattern.exec(expr);
if (match == null) return before;

while (match != null) {
var comp = match[1].startsWith('[') ? match[2].gsub('\\\\]', ']') : match[1];
ctx = ctx[comp];
if (null == ctx || '' == match[3]) break;
expr = expr.substring('[' == match[3] ? match[1].length : match[0].length);
match = pattern.exec(expr);
}

return before + String.interpret(ctx);
});
}
});
Template.Pattern = /(^|.|\r|\n)(#\{(.*?)\})/;

var $break = { };

var Enumerable = {
each: function(iterator, context) {
var index = 0;
iterator = iterator.bind(context);
try {
this._each(function(value) {
iterator(value, index++);
});
} catch (e) {
if (e != $break) throw e;
}
return this;
},

eachSlice: function(number, iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var index = -number, slices = [], array = this.toArray();
while ((index += number) < array.length)
slices.push(array.slice(index, index+number));
return slices.collect(iterator, context);
},

all: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var result = true;
this.each(function(value, index) {
result = result && !!iterator(value, index);
if (!result) throw $break;
});
return result;
},

any: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var result = false;
this.each(function(value, index) {
if (result = !!iterator(value, index))
throw $break;
});
return result;
},

collect: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var results = [];
this.each(function(value, index) {
results.push(iterator(value, index));
});
return results;
},

detect: function(iterator, context) {
iterator = iterator.bind(context);
var result;
this.each(function(value, index) {
if (iterator(value, index)) {
result = value;
throw $break;
}
});
return result;
},

findAll: function(iterator, context) {
iterator = iterator.bind(context);
var results = [];
this.each(function(value, index) {
if (iterator(value, index))
results.push(value);
});
return results;
},

grep: function(filter, iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var results = [];

if (Object.isString(filter))
filter = new RegExp(filter);

this.each(function(value, index) {
if (filter.match(value))
results.push(iterator(value, index));
});
return results;
},

include: function(object) {
if (Object.isFunction(this.indexOf))
if (this.indexOf(object) != -1) return true;

var found = false;
this.each(function(value) {
if (value == object) {
found = true;
throw $break;
}
});
return found;
},

inGroupsOf: function(number, fillWith) {
fillWith = Object.isUndefined(fillWith) ? null : fillWith;
return this.eachSlice(number, function(slice) {
while(slice.length < number) slice.push(fillWith);
return slice;
});
},

inject: function(memo, iterator, context) {
iterator = iterator.bind(context);
this.each(function(value, index) {
memo = iterator(memo, value, index);
});
return memo;
},

invoke: function(method) {
var args = $A(arguments).slice(1);
return this.map(function(value) {
return value[method].apply(value, args);
});
},

max: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var result;
this.each(function(value, index) {
value = iterator(value, index);
if (result == null || value >= result)
result = value;
});
return result;
},

min: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var result;
this.each(function(value, index) {
value = iterator(value, index);
if (result == null || value < result)
result = value;
});
return result;
},

partition: function(iterator, context) {
iterator = iterator ? iterator.bind(context) : Prototype.K;
var trues = [], falses = [];
this.each(function(value, index) {
(iterator(value, index) ?
trues : falses).push(value);
});
return [trues, falses];
},

pluck: function(property) {
var results = [];
this.each(function(value) {
results.push(value[property]);
});
return results;
},

reject: function(iterator, context) {
iterator = iterator.bind(context);
var results = [];
this.each(function(value, index) {
if (!iterator(value, index))
results.push(value);
});
return results;
},

sortBy: function(iterator, context) {
iterator = iterator.bind(context);
return this.map(function(value, index) {
return {value: value, criteria: iterator(value, index)};
}).sort(function(left, right) {
var a = left.criteria, b = right.criteria;
return a < b ? -1 : a > b ? 1 : 0;
}).pluck('value');
},

toArray: function() {
return this.map();
},

zip: function() {
var iterator = Prototype.K, args = $A(arguments);
if (Object.isFunction(args.last()))
iterator = args.pop();

var collections = [this].concat(args).map($A);
return this.map(function(value, index) {
return iterator(collections.pluck(index));
});
},

size: function() {
return this.toArray().length;
},

inspect: function() {
return '#<Enumerable:' + this.toArray().inspect() + '>';
}
};

Object.extend(Enumerable, {
map: Enumerable.collect,
find: Enumerable.detect,
select: Enumerable.findAll,
filter: Enumerable.findAll,
member: Enumerable.include,
entries: Enumerable.toArray,
every: Enumerable.all,
some: Enumerable.any
});
function $A(iterable) {
if (!iterable) return [];
if (iterable.toArray) return iterable.toArray();
var length = iterable.length || 0, results = new Array(length);
while (length--) results[length] = iterable[length];
return results;
}

if (Prototype.Browser.WebKit) {
$A = function(iterable) {
if (!iterable) return [];
if (!(Object.isFunction(iterable) && iterable == '[object NodeList]') &&
iterable.toArray) return iterable.toArray();
var length = iterable.length || 0, results = new Array(length);
while (length--) results[length] = iterable[length];
return results;
};
}

Array.from = $A;

Object.extend(Array.prototype, Enumerable);

if (!Array.prototype._reverse) Array.prototype._reverse = Array.prototype.reverse;

Object.extend(Array.prototype, {
_each: function(iterator) {
for (var i = 0, length = this.length; i < length; i++)
iterator(this[i]);
},

clear: function() {
this.length = 0;
return this;
},

first: function() {
return this[0];
},

last: function() {
return this[this.length - 1];
},

compact: function() {
return this.select(function(value) {
return value != null;
});
},

flatten: function() {
return this.inject([], function(array, value) {
return array.concat(Object.isArray(value) ?
value.flatten() : [value]);
});
},

without: function() {
var values = $A(arguments);
return this.select(function(value) {
return !values.include(value);
});
},

reverse: function(inline) {
return (inline !== false ? this : this.toArray())._reverse();
},

reduce: function() {
return this.length > 1 ? this : this[0];
},

uniq: function(sorted) {
return this.inject([], function(array, value, index) {
if (0 == index || (sorted ? array.last() != value : !array.include(value)))
array.push(value);
return array;
});
},

intersect: function(array) {
return this.uniq().findAll(function(item) {
return array.detect(function(value) { return item === value });
});
},

clone: function() {
return [].concat(this);
},

size: function() {
return this.length;
},

inspect: function() {
return '[' + this.map(Object.inspect).join(', ') + ']';
},

toJSON: function() {
var results = [];
this.each(function(object) {
var value = Object.toJSON(object);
if (!Object.isUndefined(value)) results.push(value);
});
return '[' + results.join(', ') + ']';
}
});

// use native browser JS 1.6 implementation if available
if (Object.isFunction(Array.prototype.forEach))
Array.prototype._each = Array.prototype.forEach;

if (!Array.prototype.indexOf) Array.prototype.indexOf = function(item, i) {
i || (i = 0);
var length = this.length;
if (i < 0) i = length + i;
for (; i < length; i++)
if (this[i] === item) return i;
return -1;
};

if (!Array.prototype.lastIndexOf) Array.prototype.lastIndexOf = function(item, i) {
i = isNaN(i) ? this.length : (i < 0 ? this.length + i : i) + 1;
var n = this.slice(0, i).reverse().indexOf(item);
return (n < 0) ? n : i - n - 1;
};

Array.prototype.toArray = Array.prototype.clone;

function $w(string) {
if (!Object.isString(string)) return [];
string = string.strip();
return string ? string.split(/\s+/) : [];
}

if (Prototype.Browser.Opera){
Array.prototype.concat = function() {
var array = [];
for (var i = 0, length = this.length; i < length; i++) array.push(this[i]);
for (var i = 0, length = arguments.length; i < length; i++) {
if (Object.isArray(arguments[i])) {
for (var j = 0, arrayLength = arguments[i].length; j < arrayLength; j++)
array.push(arguments[i][j]);
} else {
array.push(arguments[i]);
}
}
return array;
};
}
Object.extend(Number.prototype, {
toColorPart: function() {
return this.toPaddedString(2, 16);
},

succ: function() {
return this + 1;
},

times: function(iterator) {
$R(0, this, true).each(iterator);
return this;
},

toPaddedString: function(length, radix) {
var string = this.toString(radix || 10);
return '0'.times(length - string.length) + string;
},

toJSON: function() {
return isFinite(this) ? this.toString() : 'null';
}
});

$w('abs round ceil floor').each(function(method){
Number.prototype[method] = Math[method].methodize();
});
function $H(object) {
return new Hash(object);
};

var Hash = Class.create(Enumerable, (function() {

function toQueryPair(key, value) {
if (Object.isUndefined(value)) return key;
return key + '=' + encodeURIComponent(String.interpret(value));
}

return {
initialize: function(object) {
this._object = Object.isHash(object) ? object.toObject() : Object.clone(object);
},

_each: function(iterator) {
for (var key in this._object) {
var value = this._object[key], pair = [key, value];
pair.key = key;
pair.value = value;
iterator(pair);
}
},

set: function(key, value) {
return this._object[key] = value;
},

get: function(key) {
return this._object[key];
},

unset: function(key) {
var value = this._object[key];
delete this._object[key];
return value;
},

toObject: function() {
return Object.clone(this._object);
},

keys: function() {
return this.pluck('key');
},

values: function() {
return this.pluck('value');
},

index: function(value) {
var match = this.detect(function(pair) {
return pair.value === value;
});
return match && match.key;
},

merge: function(object) {
return this.clone().update(object);
},

update: function(object) {
return new Hash(object).inject(this, function(result, pair) {
result.set(pair.key, pair.value);
return result;
});
},

toQueryString: function() {
return this.map(function(pair) {
var key = encodeURIComponent(pair.key), values = pair.value;

if (values && typeof values == 'object') {
if (Object.isArray(values))
return values.map(toQueryPair.curry(key)).join('&');
}
return toQueryPair(key, values);
}).join('&');
},

inspect: function() {
return '#<Hash:{' + this.map(function(pair) {
return pair.map(Object.inspect).join(': ');
}).join(', ') + '}>';
},

toJSON: function() {
return Object.toJSON(this.toObject());
},

clone: function() {
return new Hash(this);
}
}
})());

Hash.prototype.toTemplateReplacements = Hash.prototype.toObject;
Hash.from = $H;
var ObjectRange = Class.create(Enumerable, {
initialize: function(start, end, exclusive) {
this.start = start;
this.end = end;
this.exclusive = exclusive;
},

_each: function(iterator) {
var value = this.start;
while (this.include(value)) {
iterator(value);
value = value.succ();
}
},

include: function(value) {
if (value < this.start)
return false;
if (this.exclusive)
return value < this.end;
return value <= this.end;
}
});

var $R = function(start, end, exclusive) {
return new ObjectRange(start, end, exclusive);
};

var Ajax = {
getTransport: function() {
return Try.these(
function() {return new XMLHttpRequest()},
function() {return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP')},
function() {return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP')}
) || false;
},

activeRequestCount: 0
};

Ajax.Responders = {
responders: [],

_each: function(iterator) {
this.responders._each(iterator);
},

register: function(responder) {
if (!this.include(responder))
this.responders.push(responder);
},

unregister: function(responder) {
this.responders = this.responders.without(responder);
},

dispatch: function(callback, request, transport, json) {
this.each(function(responder) {
if (Object.isFunction(responder[callback])) {
try {
responder[callback].apply(responder, [request, transport, json]);
} catch (e) { }
}
});
}
};

Object.extend(Ajax.Responders, Enumerable);

Ajax.Responders.register({
onCreate: function() { Ajax.activeRequestCount++ },
onComplete: function() { Ajax.activeRequestCount-- }
});

Ajax.Base = Class.create({
initialize: function(options) {
this.options = {
method: 'post',
asynchronous: true,
contentType: 'application/x-www-form-urlencoded',
encoding: 'UTF-8',
parameters: '',
evalJSON: true,
evalJS: true
};
Object.extend(this.options, options || { });

this.options.method = this.options.method.toLowerCase();

if (Object.isString(this.options.parameters))
this.options.parameters = this.options.parameters.toQueryParams();
else if (Object.isHash(this.options.parameters))
this.options.parameters = this.options.parameters.toObject();
}
});

Ajax.Request = Class.create(Ajax.Base, {
_complete: false,

initialize: function($super, url, options) {
$super(options);
this.transport = Ajax.getTransport();
this.request(url);
},

request: function(url) {
this.url = url;
this.method = this.options.method;
var params = Object.clone(this.options.parameters);

if (!['get', 'post'].include(this.method)) {
// simulate other verbs over post
params['_method'] = this.method;
this.method = 'post';
}

this.parameters = params;

if (params = Object.toQueryString(params)) {
// when GET, append parameters to URL
if (this.method == 'get')
this.url += (this.url.include('?') ? '&' : '?') + params;
else if (/Konqueror|Safari|KHTML/.test(navigator.userAgent))
params += '&_=';
}

try {
var response = new Ajax.Response(this);
if (this.options.onCreate) this.options.onCreate(response);
Ajax.Responders.dispatch('onCreate', this, response);

this.transport.open(this.method.toUpperCase(), this.url,
this.options.asynchronous);

if (this.options.asynchronous) this.respondToReadyState.bind(this).defer(1);

this.transport.onreadystatechange = this.onStateChange.bind(this);
this.setRequestHeaders();

this.body = this.method == 'post' ? (this.options.postBody || params) : null;
this.transport.send(this.body);

/* Force Firefox to handle ready state 4 for synchronous requests */
if (!this.options.asynchronous && this.transport.overrideMimeType)
this.onStateChange();

}
catch (e) {
this.dispatchException(e);
}
},

onStateChange: function() {
var readyState = this.transport.readyState;
if (readyState > 1 && !((readyState == 4) && this._complete))
this.respondToReadyState(this.transport.readyState);
},

setRequestHeaders: function() {
var headers = {
'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
'X-Prototype-Version': Prototype.Version,
'Accept': 'text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*'
};

if (this.method == 'post') {
headers['Content-type'] = this.options.contentType +
(this.options.encoding ? '; charset=' + this.options.encoding : '');

/* Force "Connection: close" for older Mozilla browsers to work
* around a bug where XMLHttpRequest sends an incorrect
* Content-length header. See Mozilla Bugzilla #246651.
*/
if (this.transport.overrideMimeType &&
(navigator.userAgent.match(/Gecko\/(\d{4})/) || [0,2005])[1] < 2005)
headers['Connection'] = 'close';
}

// user-defined headers
if (typeof this.options.requestHeaders == 'object') {
var extras = this.options.requestHeaders;

if (Object.isFunction(extras.push))
for (var i = 0, length = extras.length; i < length; i += 2)
headers[extras[i]] = extras[i+1];
else
$H(extras).each(function(pair) { headers[pair.key] = pair.value });
}

for (var name in headers)
this.transport.setRequestHeader(name, headers[name]);
},

success: function() {
var status = this.getStatus();
return !status || (status >= 200 && status < 300);
},

getStatus: function() {
try {
return this.transport.status || 0;
} catch (e) { return 0 }
},

respondToReadyState: function(readyState) {
var state = Ajax.Request.Events[readyState], response = new Ajax.Response(this);

if (state == 'Complete') {
try {
this._complete = true;
(this.options['on' + response.status]
|| this.options['on' + (this.success() ? 'Success' : 'Failure')]
|| Prototype.emptyFunction)(response, response.headerJSON);
} catch (e) {
this.dispatchException(e);
}

var contentType = response.getHeader('Content-type');
if (this.options.evalJS == 'force'
|| (this.options.evalJS && this.isSameOrigin() && contentType
&& contentType.match(/^\s*(text|application)\/(x-)?(java|ecma)script(;.*)?\s*$/i)))
this.evalResponse();
}

try {
(this.options['on' + state] || Prototype.emptyFunction)(response, response.headerJSON);
Ajax.Responders.dispatch('on' + state, this, response, response.headerJSON);
} catch (e) {
this.dispatchException(e);
}

if (state == 'Complete') {
// avoid memory leak in MSIE: clean up
this.transport.onreadystatechange = Prototype.emptyFunction;
}
},

isSameOrigin: function() {
var m = this.url.match(/^\s*https?:\/\/[^\/]*/);
return !m || (m[0] == '#{protocol}//#{domain}#{port}'.interpolate({
protocol: location.protocol,
domain: document.domain,
port: location.port ? ':' + location.port : ''
}));
},

getHeader: function(name) {
try {
return this.transport.getResponseHeader(name) || null;
} catch (e) { return null }
},

evalResponse: function() {
try {
return eval((this.transport.responseText || '').unfilterJSON());
} catch (e) {
this.dispatchException(e);
}
},

dispatchException: function(exception) {
(this.options.onException || Prototype.emptyFunction)(this, exception);
Ajax.Responders.dispatch('onException', this, exception);
}
});

Ajax.Request.Events =
['Uninitialized', 'Loading', 'Loaded', 'Interactive', 'Complete'];

Ajax.Response = Class.create({
initialize: function(request){
this.request = request;
var transport = this.transport = request.transport,
readyState = this.readyState = transport.readyState;

if((readyState > 2 && !Prototype.Browser.IE) || readyState == 4) {
this.status = this.getStatus();
this.statusText = this.getStatusText();
this.responseText = String.interpret(transport.responseText);
this.headerJSON = this._getHeaderJSON();
}

if(readyState == 4) {
var xml = transport.responseXML;
this.responseXML = Object.isUndefined(xml) ? null : xml;
this.responseJSON = this._getResponseJSON();
}
},

status: 0,
statusText: '',

getStatus: Ajax.Request.prototype.getStatus,

getStatusText: function() {
try {
return this.transport.statusText || '';
} catch (e) { return '' }
},

getHeader: Ajax.Request.prototype.getHeader,

getAllHeaders: function() {
try {
return this.getAllResponseHeaders();
} catch (e) { return null }
},

getResponseHeader: function(name) {
return this.transport.getResponseHeader(name);
},

getAllResponseHeaders: function() {
return this.transport.getAllResponseHeaders();
},

_getHeaderJSON: function() {
var json = this.getHeader('X-JSON');
if (!json) return null;
json = decodeURIComponent(escape(json));
try {
return json.evalJSON(this.request.options.sanitizeJSON ||
!this.request.isSameOrigin());
} catch (e) {
this.request.dispatchException(e);
}
},

_getResponseJSON: function() {
var options = this.request.options;
if (!options.evalJSON || (options.evalJSON != 'force' &&
!(this.getHeader('Content-type') || '').include('application/json')) ||
this.responseText.blank())
return null;
try {
return this.responseText.evalJSON(options.sanitizeJSON ||
!this.request.isSameOrigin());
} catch (e) {
this.request.dispatchException(e);
}
}
});

Ajax.Updater = Class.create(Ajax.Request, {
initialize: function($super, container, url, options) {
this.container = {
success: (container.success || container),
failure: (container.failure || (container.success ? null : container))
};

options = Object.clone(options);
var onComplete = options.onComplete;
options.onComplete = (function(response, json) {
this.updateContent(response.responseText);
if (Object.isFunction(onComplete)) onComplete(response, json);
}).bind(this);

$super(url, options);
},

updateContent: function(responseText) {
var receiver = this.container[this.success() ? 'success' : 'failure'],
options = this.options;

if (!options.evalScripts) responseText = responseText.stripScripts();

if (receiver = $(receiver)) {
if (options.insertion) {
if (Object.isString(options.insertion)) {
var insertion = { }; insertion[options.insertion] = responseText;
receiver.insert(insertion);
}
else options.insertion(receiver, responseText);
}
else receiver.update(responseText);
}
}
});

Ajax.PeriodicalUpdater = Class.create(Ajax.Base, {
initialize: function($super, container, url, options) {
$super(options);
this.onComplete = this.options.onComplete;

this.frequency = (this.options.frequency || 2);
this.decay = (this.options.decay || 1);

this.updater = { };
this.container = container;
this.url = url;

this.start();
},

start: function() {
this.options.onComplete = this.updateComplete.bind(this);
this.onTimerEvent();
},

stop: function() {
this.updater.options.onComplete = undefined;
clearTimeout(this.timer);
(this.onComplete || Prototype.emptyFunction).apply(this, arguments);
},

updateComplete: function(response) {
if (this.options.decay) {
this.decay = (response.responseText == this.lastText ?
this.decay * this.options.decay : 1);

this.lastText = response.responseText;
}
this.timer = this.onTimerEvent.bind(this).delay(this.decay * this.frequency);
},

onTimerEvent: function() {
this.updater = new Ajax.Updater(this.container, this.url, this.options);
}
});
function $(element) {
if (arguments.length > 1) {
for (var i = 0, elements = [], length = arguments.length; i < length; i++)
elements.push($(arguments[i]));
return elements;
}
if (Object.isString(element))
element = document.getElementById(element);
return Element.extend(element);
}

if (Prototype.BrowserFeatures.XPath) {
document._getElementsByXPath = function(expression, parentElement) {
var results = [];
var query = document.evaluate(expression, $(parentElement) || document,
null, XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
for (var i = 0, length = query.snapshotLength; i < length; i++)
results.push(Element.extend(query.snapshotItem(i)));
return results;
};
}

/*--------------------------------------------------------------------------*/

if (!window.Node) var Node = { };

if (!Node.ELEMENT_NODE) {
// DOM level 2 ECMAScript Language Binding
Object.extend(Node, {
ELEMENT_NODE: 1,
ATTRIBUTE_NODE: 2,
TEXT_NODE: 3,
CDATA_SECTION_NODE: 4,
ENTITY_REFERENCE_NODE: 5,
ENTITY_NODE: 6,
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE: 7,
COMMENT_NODE: 8,
DOCUMENT_NODE: 9,
DOCUMENT_TYPE_NODE: 10,
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE: 11,
NOTATION_NODE: 12
});
}

(function() {
var element = this.Element;
this.Element = function(tagName, attributes) {
attributes = attributes || { };
tagName = tagName.toLowerCase();
var cache = Element.cache;
if (Prototype.Browser.IE && attributes.name) {
tagName = '<' + tagName + ' name="' + attributes.name + '">';
delete attributes.name;
return Element.writeAttribute(document.createElement(tagName), attributes);
}
if (!cache[tagName]) cache[tagName] = Element.extend(document.createElement(tagName));
return Element.writeAttribute(cache[tagName].cloneNode(false), attributes);
};
Object.extend(this.Element, element || { });
}).call(window);

Element.cache = { };

Element.Methods = {
visible: function(element) {
return $(element).style.display != 'none';
},

toggle: function(element) {
element = $(element);
Element[Element.visible(element) ? 'hide' : 'show'](element);
return element;
},

hide: function(element) {
$(element).style.display = 'none';
return element;
},

show: function(element) {
$(element).style.display = '';
return element;
},

remove: function(element) {
element = $(element);
element.parentNode.removeChild(element);
return element;
},

update: function(element, content) {
element = $(element);
if (content && content.toElement) content = content.toElement();
if (Object.isElement(content)) return element.update().insert(content);
content = Object.toHTML(content);
element.innerHTML = content.stripScripts();
content.evalScripts.bind(content).defer();
return element;
},

replace: function(element, content) {
element = $(element);
if (content && content.toElement) content = content.toElement();
else if (!Object.isElement(content)) {
content = Object.toHTML(content);
var range = element.ownerDocument.createRange();
range.selectNode(element);
content.evalScripts.bind(content).defer();
content = range.createContextualFragment(content.stripScripts());
}
element.parentNode.replaceChild(content, element);
return element;
},

insert: function(element, insertions) {
element = $(element);

if (Object.isString(insertions) || Object.isNumber(insertions) ||
Object.isElement(insertions) || (insertions && (insertions.toElement || insertions.toHTML)))
insertions = {bottom:insertions};

var content, insert, tagName, childNodes;

for (var position in insertions) {
content = insertions[position];
position = position.toLowerCase();
insert = Element._insertionTranslations[position];

if (content && content.toElement) content = content.toElement();
if (Object.isElement(content)) {
insert(element, content);
continue;
}

content = Object.toHTML(content);

tagName = ((position == 'before' || position == 'after')
? element.parentNode : element).tagName.toUpperCase();

childNodes = Element._getContentFromAnonymousElement(tagName, content.stripScripts());

if (position == 'top' || position == 'after') childNodes.reverse();
childNodes.each(insert.curry(element));

content.evalScripts.bind(content).defer();
}

return element;
},

wrap: function(element, wrapper, attributes) {
element = $(element);
if (Object.isElement(wrapper))
$(wrapper).writeAttribute(attributes || { });
else if (Object.isString(wrapper)) wrapper = new Element(wrapper, attributes);
else wrapper = new Element('div', wrapper);
if (element.parentNode)
element.parentNode.replaceChild(wrapper, element);
wrapper.appendChild(element);
return wrapper;
},

inspect: function(element) {
element = $(element);
var result = '<' + element.tagName.toLowerCase();
$H({'id': 'id', 'className': 'class'}).each(function(pair) {
var property = pair.first(), attribute = pair.last();
var value = (element[property] || '').toString();
if (value) result += ' ' + attribute + '=' + value.inspect(true);
});
return result + '>';
},

recursivelyCollect: function(element, property) {
element = $(element);
var elements = [];
while (element = element[property])
if (element.nodeType == 1)
elements.push(Element.extend(element));
return elements;
},

ancestors: function(element) {
return $(element).recursivelyCollect('parentNode');
},

descendants: function(element) {
return $(element).select("*");
},

firstDescendant: function(element) {
element = $(element).firstChild;
while (element && element.nodeType != 1) element = element.nextSibling;
return $(element);
},

immediateDescendants: function(element) {
if (!(element = $(element).firstChild)) return [];
while (element && element.nodeType != 1) element = element.nextSibling;
if (element) return [element].concat($(element).nextSiblings());
return [];
},

previousSiblings: function(element) {
return $(element).recursivelyCollect('previousSibling');
},

nextSiblings: function(element) {
return $(element).recursivelyCollect('nextSibling');
},

siblings: function(element) {
element = $(element);
return element.previousSiblings().reverse().concat(element.nextSiblings());
},

match: function(element, selector) {
if (Object.isString(selector))
selector = new Selector(selector);
return selector.match($(element));
},

up: function(element, expression, index) {
element = $(element);
if (arguments.length == 1) return $(element.parentNode);
var ancestors = element.ancestors();
return Object.isNumber(expression) ? ancestors[expression] :
Selector.findElement(ancestors, expression, index);
},

down: function(element, expression, index) {
element = $(element);
if (arguments.length == 1) return element.firstDescendant();
return Object.isNumber(expression) ? element.descendants()[expression] :
element.select(expression)[index || 0];
},

previous: function(element, expression, index) {
element = $(element);
if (arguments.length == 1) return $(Selector.handlers.previousElementSibling(element));
var previousSiblings = element.previousSiblings();
return Object.isNumber(expression) ? previousSiblings[expression] :
Selector.findElement(previousSiblings, expression, index);
},

next: function(element, expression, index) {
element = $(element);
if (arguments.length == 1) return $(Selector.handlers.nextElementSibling(element));
var nextSiblings = element.nextSiblings();
return Object.isNumber(expression) ? nextSiblings[expression] :
Selector.findElement(nextSiblings, expression, index);
},

select: function() {
var args = $A(arguments), element = $(args.shift());
return Selector.findChildElements(element, args);
},

adjacent: function() {
var args = $A(arguments), element = $(args.shift());
return Selector.findChildElements(element.parentNode, args).without(element);
},

identify: function(element) {
element = $(element);
var id = element.readAttribute('id'), self = arguments.callee;
if (id) return id;
do { id = 'anonymous_element_' + self.counter++ } while ($(id));
element.writeAttribute('id', id);
return id;
},

readAttribute: function(element, name) {
element = $(element);
if (Prototype.Browser.IE) {
var t = Element._attributeTranslations.read;
if (t.values[name]) return t.values[name](element, name);
if (t.names[name]) name = t.names[name];
if (name.include(':')) {
return (!element.attributes || !element.attributes[name]) ? null :
element.attributes[name].value;
}
}
return element.getAttribute(name);
},

writeAttribute: function(element, name, value) {
element = $(element);
var attributes = { }, t = Element._attributeTranslations.write;

if (typeof name == 'object') attributes = name;
else attributes[name] = Object.isUndefined(value) ? true : value;

for (var attr in attributes) {
name = t.names[attr] || attr;
value = attributes[attr];
if (t.values[attr]) name = t.values[attr](element, value);
if (value === false || value === null)
element.removeAttribute(name);
else if (value === true)
element.setAttribute(name, name);
else element.setAttribute(name, value);
}
return element;
},

getHeight: function(element) {
return $(element).getDimensions().height;
},

getWidth: function(element) {
return $(element).getDimensions().width;
},

classNames: function(element) {
return new Element.ClassNames(element);
},

hasClassName: function(element, className) {
if (!(element = $(element))) return;
var elementClassName = element.className;
return (elementClassName.length > 0 && (elementClassName == className ||
new RegExp("(^|\\s)" + className + "(\\s|$)").test(elementClassName)));
},

addClassName: function(element, className) {
if (!(element = $(element))) return;
if (!element.hasClassName(className))
element.className += (element.className ? ' ' : '') + className;
return element;
},

removeClassName: function(element, className) {
if (!(element = $(element))) return;
element.className = element.className.replace(
new RegExp("(^|\\s+)" + className + "(\\s+|$)"), ' ').strip();
return element;
},

toggleClassName: function(element, className) {
if (!(element = $(element))) return;
return element[element.hasClassName(className) ?
'removeClassName' : 'addClassName'](className);
},

// removes whitespace-only text node children
cleanWhitespace: function(element) {
element = $(element);
var node = element.firstChild;
while (node) {
var nextNode = node.nextSibling;
if (node.nodeType == 3 && !/\S/.test(node.nodeValue))
element.removeChild(node);
node = nextNode;
}
return element;
},

empty: function(element) {
return $(element).innerHTML.blank();
},

descendantOf: function(element, ancestor) {
element = $(element), ancestor = $(ancestor);
var originalAncestor = ancestor;

if (element.compareDocumentPosition)
return (element.compareDocumentPosition(ancestor) & 8) === 8;

if (element.sourceIndex && !Prototype.Browser.Opera) {
var e = element.sourceIndex, a = ancestor.sourceIndex,
nextAncestor = ancestor.nextSibling;
if (!nextAncestor) {
do { ancestor = ancestor.parentNode; }
while (!(nextAncestor = ancestor.nextSibling) && ancestor.parentNode);
}
if (nextAncestor && nextAncestor.sourceIndex)
return (e > a && e < nextAncestor.sourceIndex);
}

while (element = element.parentNode)
if (element == originalAncestor) return true;
return false;
},

scrollTo: function(element) {
element = $(element);
var pos = element.cumulativeOffset();
window.scrollTo(pos[0], pos[1]);
return element;
},

getStyle: function(element, style) {
element = $(element);
style = style == 'float' ? 'cssFloat' : style.camelize();
var value = element.style[style];
if (!value) {
var css = document.defaultView.getComputedStyle(element, null);
value = css ? css[style] : null;
}
if (style == 'opacity') return value ? parseFloat(value) : 1.0;
return value == 'auto' ? null : value;
},

getOpacity: function(element) {
return $(element).getStyle('opacity');
},

setStyle: function(element, styles) {
element = $(element);
var elementStyle = element.style, match;
if (Object.isString(styles)) {
element.style.cssText += ';' + styles;
return styles.include('opacity') ?
element.setOpacity(styles.match(/opacity:\s*(\d?\.?\d*)/)[1]) : element;
}
for (var property in styles)
if (property == 'opacity') element.setOpacity(styles[property]);
else
elementStyle[(property == 'float' || property == 'cssFloat') ?
(Object.isUndefined(elementStyle.styleFloat) ? 'cssFloat' : 'styleFloat') :
property] = styles[property];

return element;
},

setOpacity: function(element, value) {
element = $(element);
element.style.opacity = (value == 1 || value === '') ? '' :
(value < 0.00001) ? 0 : value;
return element;
},

getDimensions: function(element) {
element = $(element);
var display = $(element).getStyle('display');
if (display != 'none' && display != null) // Safari bug
return {width: element.offsetWidth, height: element.offsetHeight};

// All *Width and *Height properties give 0 on elements with display none,
// so enable the element temporarily
var els = element.style;
var originalVisibility = els.visibility;
var originalPosition = els.position;
var originalDisplay = els.display;
els.visibility = 'hidden';
els.position = 'absolute';
els.display = 'block';
var originalWidth = element.clientWidth;
var originalHeight = element.clientHeight;
els.display = originalDisplay;
els.position = originalPosition;
els.visibility = originalVisibility;
return {width: originalWidth, height: originalHeight};
},

makePositioned: function(element) {
element = $(element);
var pos = Element.getStyle(element, 'position');
if (pos == 'static' || !pos) {
element._madePositioned = true;
element.style.position = 'relative';
// Opera returns the offset relative to the positioning context, when an
// element is position relative but top and left have not been defined
if (window.opera) {
element.style.top = 0;
element.style.left = 0;
}
}
return element;
},

undoPositioned: function(element) {
element = $(element);
if (element._madePositioned) {
element._madePositioned = undefined;
element.style.position =
element.style.top =
element.style.left =
element.style.bottom =
element.style.right = '';
}
return element;
},

makeClipping: function(element) {
element = $(element);
if (element._overflow) return element;
element._overflow = Element.getStyle(element, 'overflow') || 'auto';
if (element._overflow !== 'hidden')
element.style.overflow = 'hidden';
return element;
},

undoClipping: function(element) {
element = $(element);
if (!element._overflow) return element;
element.style.overflow = element._overflow == 'auto' ? '' : element._overflow;
element._overflow = null;
return element;
},

cumulativeOffset: function(element) {
var valueT = 0, valueL = 0;
do {
valueT += element.offsetTop || 0;
valueL += element.offsetLeft || 0;
element = element.offsetParent;
} while (element);
return Element._returnOffset(valueL, valueT);
},

positionedOffset: function(element) {
var valueT = 0, valueL = 0;
do {
valueT += element.offsetTop || 0;
valueL += element.offsetLeft || 0;
element = element.offsetParent;
if (element) {
if (element.tagName == 'BODY') break;
var p = Element.getStyle(element, 'position');
if (p !== 'static') break;
}
} while (element);
return Element._returnOffset(valueL, valueT);
},

absolutize: function(element) {
element = $(element);
if (element.getStyle('position') == 'absolute') return;
// Position.prepare(); // To be done manually by Scripty when it needs it.

var offsets = element.positionedOffset();
var top = offsets[1];
var left = offsets[0];
var width = element.clientWidth;
var height = element.clientHeight;

element._originalLeft = left - parseFloat(element.style.left || 0);
element._originalTop = top - parseFloat(element.style.top || 0);
element._originalWidth = element.style.width;
element._originalHeight = element.style.height;

element.style.position = 'absolute';
element.style.top = top + 'px';
element.style.left = left + 'px';
element.style.width = width + 'px';
element.style.height = height + 'px';
return element;
},

relativize: function(element) {
element = $(element);
if (element.getStyle('position') == 'relative') return;
// Position.prepare(); // To be done manually by Scripty when it needs it.

element.style.position = 'relative';
var top = parseFloat(element.style.top || 0) - (element._originalTop || 0);
var left = parseFloat(element.style.left || 0) - (element._originalLeft || 0);

element.style.top = top + 'px';
element.style.left = left + 'px';
element.style.height = element._originalHeight;
element.style.width = element._originalWidth;
return element;
},

cumulativeScrollOffset: function(element) {
var valueT = 0, valueL = 0;
do {
valueT += element.scrollTop || 0;
valueL += element.scrollLeft || 0;
element = element.parentNode;
} while (element);
return Element._returnOffset(valueL, valueT);
},

getOffsetParent: function(element) {
if (element.offsetParent) return $(element.offsetParent);
if (element == document.body) return $(element);

while ((element = element.parentNode) && element != document.body)
if (Element.getStyle(element, 'position') != 'static')
return $(element);

return $(document.body);
},

viewportOffset: function(forElement) {
var valueT = 0, valueL = 0;

var element = forElement;
do {
valueT += element.offsetTop || 0;
valueL += element.offsetLeft || 0;

// Safari fix
if (element.offsetParent == document.body &&
Element.getStyle(element, 'position') == 'absolute') break;

} while (element = element.offsetParent);

element = forElement;
do {
if (!Prototype.Browser.Opera || element.tagName == 'BODY') {
valueT -= element.scrollTop || 0;
valueL -= element.scrollLeft || 0;
}
} while (element = element.parentNode);

return Element._returnOffset(valueL, valueT);
},

clonePosition: function(element, source) {
var options = Object.extend({
setLeft: true,
setTop: true,
setWidth: true,
setHeight: true,
offsetTop: 0,
offsetLeft: 0
}, arguments[2] || { });

// find page position of source
source = $(source);
var p = source.viewportOffset();

// find coordinate system to use
element = $(element);
var delta = [0, 0];
var parent = null;
// delta [0,0] will do fine with position: fixed elements,
// position:absolute needs offsetParent deltas
if (Element.getStyle(element, 'position') == 'absolute') {
parent = element.getOffsetParent();
delta = parent.viewportOffset();
}

// correct by body offsets (fixes Safari)
if (parent == document.body) {
delta[0] -= document.body.offsetLeft;
delta[1] -= document.body.offsetTop;
}

// set position
if (options.setLeft) element.style.left = (p[0] - delta[0] + options.offsetLeft) + 'px';
if (options.setTop) element.style.top = (p[1] - delta[1] + options.offsetTop) + 'px';
if (options.setWidth) element.style.width = source.offsetWidth + 'px';
if (options.setHeight) element.style.height = source.offsetHeight + 'px';
return element;
}
};

Element.Methods.identify.counter = 1;

Object.extend(Element.Methods, {
getElementsBySelector: Element.Methods.select,
childElements: Element.Methods.immediateDescendants
});

Element._attributeTranslations = {
write: {
names: {
className: 'class',
htmlFor: 'for'
},
values: { }
}
};

if (Prototype.Browser.Opera) {
Element.Methods.getStyle = Element.Methods.getStyle.wrap(
function(proceed, element, style) {
switch (style) {
case 'left': case 'top': case 'right': case 'bottom':
if (proceed(element, 'position') ==
Mesaj08.08.2016, 18:45 (UTC)    
Mesaj konusu:

daha ilk script sığmamış neyse 2. ve 3. scripti burdan yazayım

sadece ilk script bu kadar uzun çünkü 128 kb diğer 2. ve 3. script 5 6 kb

2. SCRIPT: scriptaculous

Kod:


// script.aculo.us scriptaculous.js v1.8.1, Thu Jan 03 22:07:12 -0500 2008

// Copyright (c) 2005-2007 Thomas Fuchs (http://script.aculo.us, http://mir.aculo.us)
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
// a copy of this software and associated documentation files (the
// "Software"), to deal in the Software without restriction, including
// without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
// distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
// permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
// the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be
// included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
// MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
// NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
// LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
// OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
// WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// For details, see the script.aculo.us web site: http://script.aculo.us/

var Scriptaculous = {
  Version: '1.8.1',
  require: function(libraryName) {
    // inserting via DOM fails in Safari 2.0, so brute force approach
    document.write('<script type="text/javascript" src="'+libraryName+'"><\/script>');
  },
  REQUIRED_PROTOTYPE: '1.6.0',
  load: function() {
    function convertVersionString(versionString){
      var r = versionString.split('.');
      return parseInt(r[0])*100000 + parseInt(r[1])*1000 + parseInt(r[2]);
    }
 
    if((typeof Prototype=='undefined') ||
       (typeof Element == 'undefined') ||
       (typeof Element.Methods=='undefined') ||
       (convertVersionString(Prototype.Version) <
        convertVersionString(Scriptaculous.REQUIRED_PROTOTYPE)))
       throw("script.aculo.us requires the Prototype JavaScript framework >= " +
        Scriptaculous.REQUIRED_PROTOTYPE);
   
    $A(document.getElementsByTagName("script")).findAll( function(s) {
      return (s.src && s.src.match(/scriptaculous\.js(\?.*)?$/))
    }).each( function(s) {
      var path = s.src.replace(/scriptaculous\.js(\?.*)?$/,'');
      var includes = s.src.match(/\?.*load=([a-z,]*)/);
      (includes ? includes[1] : 'builder,effects,dragdrop,controls,slider,sound').split(',').each(
       function(include) { Scriptaculous.require(path+include+'.js') });
    });
  }
}

Scriptaculous.load();
// script.aculo.us scriptaculous.js v1.8.1, Thu Jan 03 22:07:12 -0500 2008

// Copyright (c) 2005-2007 Thomas Fuchs (http://script.aculo.us, http://mir.aculo.us)
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
// a copy of this software and associated documentation files (the
// "Software"), to deal in the Software without restriction, including
// without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
// distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
// permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
// the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be
// included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
// MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
// NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
// LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
// OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
// WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// For details, see the script.aculo.us web site: http://script.aculo.us/

var Scriptaculous = {
  Version: '1.8.1',
  require: function(libraryName) {
    // inserting via DOM fails in Safari 2.0, so brute force approach
    document.write('<script type="text/javascript" src="'+libraryName+'"><\/script>');
  },
  REQUIRED_PROTOTYPE: '1.6.0',
  load: function() {
    function convertVersionString(versionString){
      var r = versionString.split('.');
      return parseInt(r[0])*100000 + parseInt(r[1])*1000 + parseInt(r[2]);
    }
 
    if((typeof Prototype=='undefined') ||
       (typeof Element == 'undefined') ||
       (typeof Element.Methods=='undefined') ||
       (convertVersionString(Prototype.Version) <
        convertVersionString(Scriptaculous.REQUIRED_PROTOTYPE)))
       throw("script.aculo.us requires the Prototype JavaScript framework >= " +
        Scriptaculous.REQUIRED_PROTOTYPE);
   
    $A(document.getElementsByTagName("script")).findAll( function(s) {
      return (s.src && s.src.match(/scriptaculous\.js(\?.*)?$/))
    }).each( function(s) {
      var path = s.src.replace(/scriptaculous\.js(\?.*)?$/,'');
      var includes = s.src.match(/\?.*load=([a-z,]*)/);
      (includes ? includes[1] : 'builder,effects,dragdrop,controls,slider,sound').split(',').each(
       function(include) { Scriptaculous.require(path+include+'.js') });
    });
  }
}

Scriptaculous.load();3. SCRIPT: software

Kod:


// mostly from store's main.js

function ShowWithFade( elem )
{
  var elem = $(elem);

  if ( !elem.visible() || elem.hiding )
  {
    elem.hiding = false;
    if ( elem.effect )
      elem.effect.cancel();
   
    if ( Prototype.Browser.IE )
    {
      elem.addClassName( 'suppress_shadow' );
      elem.effect = new Effect.Appear( elem, { duration: 0.2, afterFinish: function() { elem.removeClassName( 'suppress_shadow' ); } } );
    }
    else
    {
      elem.effect = new Effect.Appear( elem, { duration: 0.2 } );
    }
  }
}

function HideWithFade( elem )
{
  var elem = $(elem);
 
  if ( elem.visible() && !elem.hiding )
  {
    if ( elem.effect && !elem.hiding )
      elem.effect.cancel();
    elem.hiding = true;

    if ( Prototype.Browser.IE )
    {
      elem.addClassName( 'suppress_shadow' );
    }
    elem.effect = new Effect.Fade( elem, { duration: 0.2 } );
  }
}

function RegisterFlyout( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  Event.observe( elemLink, 'mouseover', function(event) { FlyoutMenu( elemLink, elemPopup, align, valign ); } );
 
  Event.observe( elemLink, 'mouseout', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, true ) );
  Event.observe( elemPopup, 'mouseout', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, true ) );
  Event.observe( elemPopup, 'click', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, false ) );

}

function FlyoutMenu( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  var elemLink = $(elemLink);
  var elemPopup = $(elemPopup);
 
  if ( !elemPopup.visible() || elemPopup.hiding )
  {
    AlignMenu( elemLink, elemPopup, align, valign );
    ShowWithFade( elemPopup );
    elemLink.addClassName('focus');
  }
 
}

function HideFlyoutMenu( event, elemLink, elemPopup, checkTargetArea )
{
  var elemLink = $(elemLink);
  var elemPopup = $(elemPopup);
  if ( checkTargetArea )
  {
    var reltarget = (event.relatedTarget) ? event.relatedTarget : event.toElement;
    if ( !reltarget || ( $(reltarget).up( '#' + elemLink.id ) || $(reltarget).up( '#' + elemPopup.id )  ) )
      return;
  }
 
  window.setTimeout( HideWithFade.bind( null, elemPopup ), 33 );
  elemLink.removeClassName('focus');
}

function AlignMenu( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  var align = align ? align : 'left';
 
  if ( !valign )
  {
    //if there's not enough room between our spot and the top of the document, we definitely want to drop down
    if ( document.viewport.getScrollOffsets().top + elemLink.viewportOffset().top < nPopupHeight )
      valign = 'bottom';
    else
    {     
      // add a little bit of padding so we don't position it flush to an edge if possible
      var nPopupHeight = elemPopup.getHeight() + 8;
      var nSpaceAbove = elemLink.viewportOffset().top;
      var nSpaceBelow = document.viewport.getHeight() - elemLink.viewportOffset().top;
      //otherwise we only want to drop down if we've got enough space below us (measured based on view area)
      // or if there's not enough space above to pop in either direction and there's more space below
      if ( nSpaceBelow > nPopupHeight || ( nSpaceAbove < nPopupHeight && nSpaceBelow > nSpaceAbove ) )
        valign = 'bottom';
      else
        valign = 'top';
     
    }
  }

  if ( align == 'left' )
  {
    elemPopup.style.left = ( elemLink.positionedOffset()[0] - 12 ) + 'px';
  }
  else if ( align == 'right' )
  {
    elemPopup.style.left = ( elemLink.positionedOffset()[0] + elemLink.getWidth() - elemPopup.getWidth() + 14 ) + 'px';
  }
 
  if ( valign == 'bottom' )
  {
    elemPopup.style.top = ( elemLink.positionedOffset()[1] + elemLink.getHeight() - 12 ) + 'px';
  }
  else if ( valign == 'top' )
  {
    elemPopup.style.top = ( elemLink.positionedOffset()[1] - elemPopup.getHeight() + 12 ) + 'px';
  }
}
// mostly from store's main.js

function ShowWithFade( elem )
{
  var elem = $(elem);

  if ( !elem.visible() || elem.hiding )
  {
    elem.hiding = false;
    if ( elem.effect )
      elem.effect.cancel();
   
    if ( Prototype.Browser.IE )
    {
      elem.addClassName( 'suppress_shadow' );
      elem.effect = new Effect.Appear( elem, { duration: 0.2, afterFinish: function() { elem.removeClassName( 'suppress_shadow' ); } } );
    }
    else
    {
      elem.effect = new Effect.Appear( elem, { duration: 0.2 } );
    }
  }
}

function HideWithFade( elem )
{
  var elem = $(elem);
 
  if ( elem.visible() && !elem.hiding )
  {
    if ( elem.effect && !elem.hiding )
      elem.effect.cancel();
    elem.hiding = true;

    if ( Prototype.Browser.IE )
    {
      elem.addClassName( 'suppress_shadow' );
    }
    elem.effect = new Effect.Fade( elem, { duration: 0.2 } );
  }
}

function RegisterFlyout( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  Event.observe( elemLink, 'mouseover', function(event) { FlyoutMenu( elemLink, elemPopup, align, valign ); } );
 
  Event.observe( elemLink, 'mouseout', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, true ) );
  Event.observe( elemPopup, 'mouseout', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, true ) );
  Event.observe( elemPopup, 'click', HideFlyoutMenu.bindAsEventListener( null, elemLink, elemPopup, false ) );

}

function FlyoutMenu( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  var elemLink = $(elemLink);
  var elemPopup = $(elemPopup);
 
  if ( !elemPopup.visible() || elemPopup.hiding )
  {
    AlignMenu( elemLink, elemPopup, align, valign );
    ShowWithFade( elemPopup );
    elemLink.addClassName('focus');
  }
 
}

function HideFlyoutMenu( event, elemLink, elemPopup, checkTargetArea )
{
  var elemLink = $(elemLink);
  var elemPopup = $(elemPopup);
  if ( checkTargetArea )
  {
    var reltarget = (event.relatedTarget) ? event.relatedTarget : event.toElement;
    if ( !reltarget || ( $(reltarget).up( '#' + elemLink.id ) || $(reltarget).up( '#' + elemPopup.id )  ) )
      return;
  }
 
  window.setTimeout( HideWithFade.bind( null, elemPopup ), 33 );
  elemLink.removeClassName('focus');
}

function AlignMenu( elemLink, elemPopup, align, valign )
{
  var align = align ? align : 'left';
 
  if ( !valign )
  {
    //if there's not enough room between our spot and the top of the document, we definitely want to drop down
    if ( document.viewport.getScrollOffsets().top + elemLink.viewportOffset().top < nPopupHeight )
      valign = 'bottom';
    else
    {     
      // add a little bit of padding so we don't position it flush to an edge if possible
      var nPopupHeight = elemPopup.getHeight() + 8;
      var nSpaceAbove = elemLink.viewportOffset().top;
      var nSpaceBelow = document.viewport.getHeight() - elemLink.viewportOffset().top;
      //otherwise we only want to drop down if we've got enough space below us (measured based on view area)
      // or if there's not enough space above to pop in either direction and there's more space below
      if ( nSpaceBelow > nPopupHeight || ( nSpaceAbove < nPopupHeight && nSpaceBelow > nSpaceAbove ) )
        valign = 'bottom';
      else
        valign = 'top';
     
    }
  }

  if ( align == 'left' )
  {
    elemPopup.style.left = ( elemLink.positionedOffset()[0] - 12 ) + 'px';
  }
  else if ( align == 'right' )
  {
    elemPopup.style.left = ( elemLink.positionedOffset()[0] + elemLink.getWidth() - elemPopup.getWidth() + 14 ) + 'px';
  }
 
  if ( valign == 'bottom' )
  {
    elemPopup.style.top = ( elemLink.positionedOffset()[1] + elemLink.getHeight() - 12 ) + 'px';
  }
  else if ( valign == 'top' )
  {
    elemPopup.style.top = ( elemLink.positionedOffset()[1] - elemPopup.getHeight() + 12 ) + 'px';
  }
}şimdiden teşekkürler
______________
Counter Strike Teknik Destek
----------------------------------------
www.CsBilgilerim.TR.GG
Mesaj10.08.2016, 08:25 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bu yüzden metin dosyası yükleme önerisini yapıyorum: http://www.bedava-sitem.com/forum/viewtopic.php?p=1159413
______________
Counter Strike Teknik Destek
----------------------------------------
www.CsBilgilerim.TR.GG
Mesaj10.08.2016, 10:38 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bu kodları tasarımın üstüne eklemek istiyorsan "<script> </script>" tagları arasına eklemelisin. Böyle direk eklersen sitende direk olarak yayınlanmış olur. ( taglar arasına koysan bile sorun yaşanılabilir )

Benim önerim, bedava host sağlayan birkaç site mevcut bu hostlar FileZilla destekliyor. Bedava bir host aldıktan sonra FileZilla yardımı ile bedava hostuna bu Javascript dosyalarını yükle daha sonra bu dosyaların url'sini al ve sitene javascript dosyası olarak ekle.

Özel mesaj atarsan benimde kullandığım bedava host sağlayan bir siteyi sana atabilirim.
Mesaj10.08.2016, 20:11 (UTC)    
Mesaj konusu:

gofrette yazmış:
Bu kodları tasarımın üstüne eklemek istiyorsan "<script> </script>" tagları arasına eklemelisin. Böyle direk eklersen sitende direk olarak yayınlanmış olur. ( taglar arasına koysan bile sorun yaşanılabilir )

Benim önerim, bedava host sağlayan birkaç site mevcut bu hostlar FileZilla destekliyor. Bedava bir host aldıktan sonra FileZilla yardımı ile bedava hostuna bu Javascript dosyalarını yükle daha sonra bu dosyaların url'sini al ve sitene javascript dosyası olarak ekle.

Özel mesaj atarsan benimde kullandığım bedava host sağlayan bir siteyi sana atabilirim.


Script kodları arasına aldım ama yine aynı malesef. Bedava host konusunda yardımcı olursanız sevinirim
______________
Counter Strike Teknik Destek
----------------------------------------
www.CsBilgilerim.TR.GG
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu