Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj06.08.2008, 19:09 (UTC)    
Mesaj konusu: bitefight oynayan varmı?

aranızda bitefight oynayan varmı?? Mr. Green


Bitefight nedir ?
Bitefight, Vampirlerin ve Kurtadamlarin savaþtýklarý online oyundur.

Oyunu oynamak ücretsiz mi ?
Evet, BiteFight oynamak ücretsizdir. Sadece premium hesaplar ücrete tabiidir, premium hesap almakta tamamen istege baðlýdýr.

Oyuna baþlayabilmem için herhangi bilgi/yardým kaynaðý var mýdýr ?
Elbette, bunun için forumumuzu ziyaret etmeniz yeterlidir. Link

Güç nedir ?
Güç, yaptýðýnýz savaþlarda sizin kuvvetinizdir.

Savunma nedir ?
Savunma, düþmanlar size saldýrdýðýnda sizi korumaya yarar.

Kabiliyet nedir ?
Kabiliyet,kazanma olasýðýdýr.

Direnç nedir ?
Direnç, düþmanýnýz size saldýrdýðýnda dayanma gücünüzdür.

Deneyim nedir ?
Deneyim, av'a çýktýðýnýzda artmaktadýr. Bu artýnca daha fazla altýn kazanýrsýnýz.

Cazibe nedir ?
Cazibe, insan avýna çýktýðýnýzda daha fazla altýn kazanmanýza yarar.

Eðer enerjim "0"a inerse ne olur ?
Enerjiniz "0"a inmez. 25 ve altinda artýk saldýrý yapamaz ve alamazsýnýz. 10 olmasý durumunda dövüţleri otomatikmen kaybedersiniz.

Enerjimi tekrar nasýl doldurabilirim ?
Zamanla otomatik olarak dolar. Direnç'inin yüksekliði ile orantýlý olarak enerji rejenere hýzýn artar. Bununla beraber dolum hýzýný artýrmak ve ya belli bir miktar enerjini doldurmak icin iksir satin alabilirsin.

Güvenli Yer ne iþe yarar ?
Güvenli Yer, kademesini ne kadar arttýrýrsanýz düþman türlerin sizi aramayý kullanarak bulmasý o kadar zorlaþýr. Ama sizi özellikle arayan bir düþman becerisini arttýrarak yada tekrar tekrar deneyerek sizi bulabilecektir.

Güvenli yerimi nasýl geliþtiririm ?
Güvenli yer, menünüzdeki "Güvenli yer" bölümü aracýlýðý ile geliþtirilebilir. Bunun için altýn'a ihtiyaç duyacaksýnýz. Çevre,yol,geçit,ancak sizin "Ev" kademeniz ölçüsünde geliþtirilebilir.

Nasýl altýn kazanýrým ?
Ýnsan avý yaparak ve diðer oyuncular ile dövüþerek para kazanabilirsin. Ýnsan avý yanýsýra deneyim ve ganimet kazandýrýr.

Ýnsan Avý nedir ?
Ýnsan Avý, rastgele çeþitli büyüklükteki yerleþim alanlarýna girer girdiðiniz yerleþim alanýnýn boyutuna göre Altýn ve Deneyim kazanýrsýnýz. Kazandýðýnýz altýný silah vs. almakta,Sýðýnaðýnýzý geliþtirmekte, Karakterinizi eðitmekte kullanabilirsiniz. Ayrýca Kazandýðýnýz altýn kadar yaðma (Et/Kan] ele geçirirsiniz. Yaðma oraný sizi Puan tablosunda üst sýralara çýkarýr. Kazandýðýnýz Deneyim ve (Altýn,Yaðma) girdiðiniz yerleþim merkezinin büyüklüðüne göre deðiþir: Köy 1 Deneyim Puaný)-Kasaba 2 Deneyim Puaný)-Þehir 2- 4 Deneyim Puaný)-Büyük Þehir 5 Deneyim Puaný).

Nasýl kademe atlayabilirim ?
Kademenizi arttýrabilmeniz için, deneyim Kazanmanýz gerekir. Kabiliyetlerinizin bulunduðu listede "deneyim" seviyenizide görebilirsiniz, bu size bir sonraki kademe için ne kadar deneyim kazanmanýz gerektiðinide yazmaktadýr.

Avlanmayi ve calýþmayý durdurmanýn bir yolu var mýdýr ?
Bunu durdurmak için bir yol yoktur. Zamanlama planlarýnýzý doðru þekilde.

Hem Vampir Hem Kurtadam olabiliyormuyum ?
Ayný sunucuda hayýr. Fakat farklý serverlerde olabilirsiniz.

Türümü deðiþtirebiliyormuyum ?
Hesabýnýzý silip farklý bir server'e kayýt olarak.

Nasýl daha çok oyuncuyu üye yapabilirim ?
Kendi özel linkinizden kayýt olmalarýný saðlayarak. Bu link aracýlýðýyla kayýt olan üyeler size baðlý olarak takipçiniz olarak oynayacaklardýr. Fakat Þunu da unutmayin ki bazý siteler de bu tarz reklamlar hos karþýlanmamaktadýr. Lütfen kullanacaðýnýz yere dikkat edin.

Benim linkime baþkalarý týkladýðýnda ne olur ?
Bir kýsým altýn ve yaðma alýrsýnýz. Çok büyük bir miktar deðildir.

Bir ittifak'a katýlabilir miyim ?
Ýttifak sistemi þu an hala geliþtirilmemiºtir.

Hesabýmý nasýl silebilirim ?
Menüden Ayarlar kýsmýna týklayarak en altta bulunan giriþ iznini silmek için iþaretle! kutucuðunu seçip silebilirsiniz.

Arkadaþým benden daha büyük þehire giriyor ve benden daha fazla kazanýyor benim neyim eksik?
Gireceðiniz yerleþim bölgesi oyun tarafýndan rastgele seçilir. Bütün bir gün boyunca hep þehirlere girebileceðiniz gibi hiç girememenizde mümkün.

Ýnsan avýna gittim ve lamba direðine çarptým. Bu niye oldu ?
Eðer 10-30 dakika arasý insan avýna çýkýyorsanýz, %10 oranýnda yerleþim bölgesi bulamama ve elinizin boþ dönmesi þansýnýz var.

Karakter Özelliklerim insan avýný etkilermi ?
Hayýr. Karakter Özelliklerin insan avýna hiçbir etkisi yoktur. Yerleþim alaný ve kazanç miktarýnýz þans faktörüne göre rastgele belirlenir.

Silahlarým insan avýnda iþime yararmý ?
Hayýr. Silah sadece düþman ýrka karþý yaptýðýnýz savaþlarda kullanýlýr. Ýnsanavýnýn sonuçlarýný etkilemez.

Ýnsan avýna çýktýðým zamanýn bir etkisi varmý ?
Hayýr. Sonuçlar saldýrýya gittiðiniz saatlelerden tümüyle baðýmsýzdýr.

Ýnsan avý sýrasýnda saldýrýya uðrayabilirmiyiz ?
Evet, eðer son 60 dakika içinde birisine saldýrmadýysanýz veya birisi size saldýrmadýysa, saldýrýya uðramaya müsaitsiniz demektir.

Bütün insan avý süremi kullandým tekrar ne zaman saldýrabilirim ?
Yeni insan avý süresi 01:00'den sonra güncellenir.

Ben bir günde sadece 10 dk Ýnsan Avý süresi kullandým. Kalan süre baþka güne yansýrmý ?
Hayýr. O gün içinde Kullanmadiginiz süre hakkinizi kaybedersiniz.

Ýnsan avý sýrasýnda baþka bir þey yapabilirmiyim ?
Ýnsan avý sýrasýnda Araç gereç alýmý satýmý, Karakter eðitimi, Mezarlýk çalýþmasý yada düþmana saldýrý gibi diðer hareketleri gerçekleþtiremezsiniz. Bu sürede Puan listesini inceleyebilir, Oyun içi mesajlaþabilir, Kiþisel profil ayarlarýnýzý deðiþtirebilirsiniz.

Premium üyelik nedir ?
Premium hesapla bitefight tamamen reklamsýzdýr, banner veya pop-up reklam almazsýnýz. Her premium hesap yükseltmesinde, 500 altýn verilir. 15 dakika olan savaþ engellemesi, 5 dakikaya düþer. 2 saat yerine, 4 saat insan avýna gidilebilir. Daha iyi ve konforlu bir mesaj kutusuna sahip olunur. Ýstenmeyen oyunculardan mesaj gelmesini engelleme amaçlý "engelleme listesi".
______________
Mesaj07.08.2008, 08:15 (UTC)    
Mesaj konusu:

Oynuyorum ben bakın bedava para:
http://s17.bitefight.net/c.php?uid=100096  
______________
#
Mesaj07.08.2008, 08:26 (UTC)    
Mesaj konusu:

bilgiweb yazmış:
Oynuyorum ben bakın bedava para:
http://s17.bitefight.net/c.php?uid=100096  

Şakaydı sadece Mr. Green Razz Rolling Eyes
______________
#
Mesaj07.08.2008, 08:53 (UTC)    
Mesaj konusu:

ben oynuyorum server 11 im 70. siyim clanımda serverin 3. sü Very Happy
______________

Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu