Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj02.03.2009, 14:16 (UTC)    
Mesaj konusu: Dünyanın En Uzunlarıı ....:)

EN UZUN İNSAN İSMİ:

ABD/Philadelphia'da yaşayan Alman bir göçmene aittir;

Adı :
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus

Soyadı:
Wolfeschlegelsteinhausenberger dorffvoralternwareng ewissenhaftschaferswesenchafew arenwholgepflegeunds orgfaltigkeitbeschutzenvonange reifenduchihrraubgir iigfeindewelchevorralternzwolf tausendjahresvorandi eerscheinenbanderersteerdeemme shedrraumschiffgebra uchlichtalsseinursprungvonkraf tgestartseinlangefah rthinzwischensternartigraumauf dersuchenachdiestern welshegehabtbewohnbarplanetenk reisedrehensichundwo hinderneurassevanverstandigmen shlichkeittkonntevor tpflanzenundsicherfreunanleben slamdlichfreudeundru hemitnichteinfurchtvorangreife nvonandererintlligen tgeschopfsvonhinzwischensterna rtigraum

(adamın herbir adının başharfi alfabeyi oluşturuyor, soyadına ise zaten kıt olan Almancam ile hiçbir yorum getiremiorum, ayrıca bu eleman resmi işlemlerde "Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenberger dorff" ismini kullanıomuş)

EN UZUN BİLİMSEL HAYVAN İSMİ:

Bir sinek türüne aittir;

Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides

EN UZUN YER İSMİ:

Amerika'da :
Los Angles'ın gerçek hali (İspanyolca) "El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles de Porciúncula"

Manası: "Ufak bölüm meleklerinin prensesi olan bayanımızın kasabası"


Galler'de :
Aynı zamanda dünyanın en uzun tek kelime domain ismi olan yerin adı :

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy rndrobwyll-llantysiliogogogoch

(Linkler sadece üyelere.... Üye ol] deneyin bi bakalım)

Manası: "Kızıl mağaranın Aziz Tysilio kilisesinin ve hızlı bir girdabın yakınlarındaki beyaz fındık ağaçlarının çukurunun içindeki Aziz Mary'nin kilisesi"


Yeni Zelanda'da :
Bir tepe adı;

Tetaumatawhakatangihangakoauao tamateaurehaeaturipu kapihimaungahoronukupokaiwhenu aakitanarahu

Manası: "Toprak-yiyici olarak da bilinen, dağları tırmanan, kayan ve yutan büyük dizli adam Tamatea'nın sevgilisi için flütünü çaldığı yer"


Tayland'da :
Hepimiz Bangkok diye bildiği şehrin gerçek adı;

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit

Manası: "Meleklerin toprakları, ölümsüzlüğün büyük şehri, zümrüt Buda'nın konağı, tanrı indranın ele geçirilemez şehri, 9 kıymetli mücevher bağışlanmış dünyanın yüce başkenti, mutlu şehir, kraliyet sarayının güzel başkenti, meleklerin ve reankarne olmuş ruhların sonsuz toprakları, tanrı indra tarafından verilen ve tanrı vishnukarn tarafından inşa edilen şehir"


EN UZUN FİLM İSMİ:

"Marat/Sade" olarak bilinen filmin resmi adı;

"The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade"


EN UZUN MÜZİK GRUBU İSMİ:

"The Clouds That Fondle Jagged Crags And Raging Storms Conspire And You Will Know Us By The Trail Of Dead"

EN UZUN ALBÜM İSMİ:

Cümle olarak Fiona Apple'ın albümü;

"When The Pawn Hits The Conflicts He Thinks Like A King What
He Knows Throws The Blows When He Goes To The Fight And
He'll Win The Whole Thing `Fore He Enters The Ring There's
No Body To Batter When Your Mind Is Your Might So When You
Go Solo, You Hold Your Own Hand And Remember That Depth Is
The Greatest Of Heights And If You Know Where You Stand,
Then You Know Where To Land And If You Fall It Won't Matter,
Cuz You'll Know That You're Right"

Tek kelime olarak Soundgarden grubunun "Satanoscillatemymetallicsonat as" albümü...

EN UZUN ŞARKI İSMİ:

Christine Lavin'in "Regretting what I said to you when you called me at 11:00 on
Friday morning to tell me that 1:00 Friday afternoon you
were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to
go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the
Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I
wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I
couldn't expect you to pay my way, but after going out with
you for three years, I don't like surprises" şarkısı

VE ŞİMDİ SIKI DURUN ASIL BOMBAYI SONA SAKLADIM...
EN UZUN BİLİMSEL İSİM:

267 aminoasitten oluşan, "tryptophan" olarak bilinen ve kimyasal formülü "C1289 H2051 N343 O375 S8" olan enzimin bilimsel adı!!!!

"methionylglutaminylarginyltyr osylglutamylserylleuc ylphenylal
anylalanylglutaminylleucyllysy lglutamylarginyllysy lglutamylg
lycylalanylphenylalanylvalylpr olylphenylalanylvaly lthreonyll
eucylglycylaspartylprolylglycy lisoleucylglutamylgl utaminylse
rylleucyllysylisoleucylasparty lthreonylleucylisole ucylglutam
ylalanylglycylalanylaspartylal anylleucylglutamylle ucylglycyl
isoleucylprolylphenylalanylser ylaspartylprolylleuc ylalanylas
partylglycylprolylthreonylisol eucylglutaminylaspar aginylalan
ylthreonylleucylarginylalanylp henylalanylalanylala nylglycylv
alylthreonylprolylalanylglutam inylcysteinylphenyla lanylgluta
mylmethionylleucylalanylleucyl isoleucylarginylglut aminyllysy
lhistidylprolylthreonylisoleuc ylprolylisoleucylgly cylleucyll
eucylmethionyltyrosylalanylasp araginylleucylvalylp henylalany
lasparaginyllysylglycylisoleuc ylaspartylglutamylph enylalanyl
tyrosylalanylglutaminylcystein ylglutamyllysylvalyl glycylvaly
laspartylserylvalylleucylvalyl alanylaspartylvalylp rolylvalyl
glutaminylglutamylserylalanylp rolylphenylalanylarg inylglutam
inylalanylalanylleucylarginylh istidylasparaginylva lylalanylp
rolylisoleucylphenylalanylisol eucylcysteinylprolyl prolylaspa
rtylalanylaspartylaspartylaspa rtylleucylleucylargi nylglutami
nylisoleucylalanylseryltyrosyl glycylarginylglycylt yrosylthre
onyltyrosylleucylleucylserylar ginylalanylglycylval ylthreonyl
glycylalanylglutamylasparaginy larginylalanylalanyl leucylprol
ylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysyll eucyllysyl
glutamyltyrosylasparaginylalan ylalanylprolylprolyl leucylglut
aminylglycylphenylalanylglycyl isoleucylserylalanyl prolylaspa
rtylglutaminylvalyllysylalanyl alanylisoleucylaspar tylalanylg
lycylalanylalanylglycylalanyli soleucylserylglycyls erylalanyl
isoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylgluta minylhisti
dylasparaginylisoleucylglutamy lprolylglutamyllysyl methionyll
eucylalanylalanylleucyllysylva lylphenylalanylvalyl glutaminyl
prolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylser ine"

ALINTIDIR::::

______________
Google Pagerank Değerimiz 2 Oldu ||
Sizlerin Sayesinde !!


Mesaj02.03.2009, 14:17 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bana Çok Saçma Geldi Rolling Eyes
______________
Google Pagerank Değerimiz 2 Oldu ||
Sizlerin Sayesinde !!


Mesaj02.03.2009, 14:19 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bencede çok saçma Kım boyle ÇAĞIRAbilirki onu Mr. Green
______________
Mesaj02.03.2009, 14:22 (UTC)    
Mesaj konusu:

Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus
Gel Oğlum Mr. Green

______________
Google Pagerank Değerimiz 2 Oldu ||
Sizlerin Sayesinde !!


Mesaj02.03.2009, 16:06 (UTC)    
Mesaj konusu:

sanal-platform yazmış:
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus
Gel Oğlum Mr. Green


Very Happy Mr. Green Very Happy Mr. Green
Mesaj02.03.2009, 16:08 (UTC)    
Mesaj konusu:

öyle seymı olurmuş, herhalde bırısı kafasından uydurmustur.....
Mesaj02.03.2009, 16:15 (UTC)    
Mesaj konusu:

bence çok saçma
______________
Mesaj02.03.2009, 17:59 (UTC)    
Mesaj konusu:

Yalan ya o kadar büyük ismi akıllı bir insan hatta aklıda bıraktım bir insan koyamaz.
______________
..
Mesaj02.03.2009, 18:22 (UTC)    
Mesaj konusu:

yok daha neler
Mesaj02.03.2009, 18:43 (UTC)    
Mesaj konusu:

sanal-platform yazmış:
Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
Zeus
Gel Oğlum Mr. Green


Mr. Green Mr. Green
______________
Mesaj03.03.2009, 09:20 (UTC)    
Mesaj konusu:

Örn:Adam kendi ismini ve soyadını aklında tutamaz. Very Happy
______________
Mesaj03.03.2009, 14:00 (UTC)    
Mesaj konusu:

Galiba 7 Göbek'in Hepsi Koymuş.
Arkadaşlar Sadece Adamın İsmi Değil Diğer Coğrafik Terimlere de Bakın Onlar Doğru Wink

______________
Google Pagerank Değerimiz 2 Oldu ||
Sizlerin Sayesinde !!


Mesaj03.03.2009, 14:07 (UTC)    
Mesaj konusu:

Bu Ne Ya..
çOK kOMİK Smile
Mesaj03.03.2009, 14:27 (UTC)    
Mesaj konusu:

Ailenin yüz karası yapmışlar bu isim ve soyisimleri koyarak Laughing
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu