Forum'da ara:
Ara


Yazar Mesaj
Mesaj24.01.2010, 21:46 (UTC)    
Mesaj konusu: Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi

Kısa bir yazı toplayıp bilginize sunmak istedim. Uzun gibi gözükebilir. Ama öğrenmek için çabalamak gerekir. Wink

Öncelikle Tarih Nedir?

Tarih, toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.Tarih tekrarlanamadığı için deney ve gözlem yöntemi kullanılamaz.

Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi

Eski Türkçe Eski Türkçe devresi Türk dilinin bilinen ilk devresidir, ana Türkçe devresidir. Türkçe´nin bütün yapısı bu devre ile izah edilir. Öncesi, Türkçe´nin karanlık devresi olup, Çuvaşça ve Yakutça ile, daha ileride Moğolca ile birleşir. Milâdi 8, 12 ve 13. asırlar arasında kullanılmıştır. Türk yazı dilinin ilk yazılı örnekleri olan Orhun Kitâbeleri, her ne kadar 8. asra ait olsa da bu kitâbelerdeki yazı dilinin, çok işlenmiş bir yazı dili olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple Türk yazı dilinin başlangıcını çok daha öncelere, belki de miladi ilk asırlara götürmek mümkündür. Eski Türkçe devresi, Türklüğün müşterek bir yazı dili devresidir. Bu müşterek yazı dili devresinde kullanılan Türkçe, Kaşgar Türkçesi (Hakaniye Türkçesi) olup, Uygur yazısı ile yazıldığında Uygurca ismini de almaktadır. On ikinci ve on üçüncü asırlarda, Türkler, büyük kitleler hâlinde kuzeye ve batıya yayılmış yeni kültür merkezleri meydana gelmiş İslâm kültür ve medeniyeti, Türkler arasında yeni kavramlarıyla, yeni bir yazının kabulüyle yerleşmiştir. Ayrılan Türklük kolları, yeni kültür merkezleri etrafında kendi şivelerine dayanan yeni yazı dillerini kullanır olmuşlardır. Böylece bu asırlarda Kuzey Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi meydana gelmiştir. Kuzey Türkçesi, Doğu Türkçesi On üçüncü ve on dördüncü asırlarda da kullanılan Kuzey Doğu Türkçesi, 15. asırda Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi adıyla iki yazı diline ayrılır. Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesi´dir. Doğu Türkçesi (Çağatayca) de 15 ve 16. asırlarda en parlak devrini yaşayarak bugün modern Özbekçe olarak yazı dilini sürdürmektedir. Batı Türkçesi On üçüncü asırda teşekkül etmeye başlamıştır. Selçuklular´dan itibaren, metinlerini bugüne kadar takip edebildiğimiz bir yazı dilidir. Hazar Denizinden balkanlara kadar uzanan sahada yer alır. Esasını Oğuz şivesi teşkil ettiği için, Oğuz Türkçesi (Oğuzca) de denir. Oğuzca, 17. asırda doğu ve batı Oğuzca dairelerine ayrılır. Doğu Oğuzcası, Azeri ve Doğu Anadolu sahasında, Batı Oğuzcası Osmanlı sahasında yer alır ancak aralarında iki yazı dili olacak kadar bir fark mevcut değildir. Her ikisi de aynı şiveyi (konuşmayı) kullanır, bir yazı dilinin kardeş iki dairesidir. Ayrılık sebeplerini, Doğu Oğuzcasına bilhassa Kıpçak unsurlarının tesirinde ve bazı Moğol izlerinde aramalıdır. Kelime başında b- m, k-h, t-d, ilk hecede e-i değişmeleri, bazı fiil çekimleri gibi. Batı Türkçesi´nin gelişmesi Batı Türkçesi, altı-yedi asırlık uzun hayatı içinde safhalar geçirir. İç

yapısında kök ve eklerde bazı ses ve şekil değişmelerine uğrar. Bu, tabii değişmesi ile ilgilidir. Gelişme 13. asırdan günümüze kadar gelen zaman boyunca, şu üç devreye ayrılabilir 1. Eski Anadolu Türkçesi 2. Osmanlı Türkçesi 3. Türkiye Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi Eski Anadolu Türkçesi, 13 ve 15. asırlar arasında kullanılan Türkçe´dir. Bu devre, sonraki iki devreden oldukça farklıdır. “Orta Asya kültür ve medeniyeti” tesirindeki “Eski Türkçe” ile, “ortak İslâm kültür ve medeniyeti”nin tesirindeki “Batı Türkçesi” arasında yer alan ortak bağların hissedildiği bir devredir. Yani, Batı Türkçesi´ni, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlıca-Türkiye Türkçesi diye ikiye ayırmak da mümkündür. Bu devrede Batı Türkçesi´ne geçen Arapça ve Farsça kelime ve terkipler fazla değildir, ancak devrenin sonlarında yavaş yavaş artmıştır. Böylece 15. asrın sonlarında Osmanlı Türkçesi´nin doğuşu hazırlanmış olur. Bu devrin Türkçesi, daha açık ve anlaşılır olarak karşımıza çıkar. Mevlid, Yûnus Divânı bunun en güzel örnekleridir. Eski Anadolu Türkçesi´nde cümle yapısı, Türkçe´nin başlangıcından günümüze kadar hiç değişmeyen normal cümle yapısını muhafaza eder. Cümle unsurları yerli yerindedir. Ancak Farsça´nın tesiri ile nesirde “ki”li cümleler oldukça fazla görülür. Ayrıca bu devir Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi diye de adlandırılır. Daha çok, bu isim, Türklüğün Rumeli’ye geçişinden sonraki devre için kullanılmıştır. Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) Osmanlıca, Batı Türkçesi´nin ikinci devresidir. 16-20. asırlar arasında kullanılmış bir yazı dilidir. Dil bilgisi (gramer) bakımından Osmanlıca ile Türkiye Türkçesi arasında belirli ayrılıklar vardır. Aslında Türkçe´de, Osmanlıca´nın da içinde yer aldığı 16. asırdan günümüze kadar, belirli bir gelişme görülmez. Osmanlıca´yı Türkiye Türkçesi´nden ayıran tek şey, onun dış yapısındaki gelişmelerdir. Osmanlıca, dış yapısı ile hem Eski Anadolu Türkçesi´nden, hem Türkiye Türkçesi´nden ayrılır. Aydın kesim sanatkârlarının, hem yeni kültürü kendi kavramlarıyla tanıtmak, hem de sanat yapmak istemesi, bu devir Türkçe´sini, yabancı unsurlara bir hayli açılmıştır. Osmanlıca´da nazım dili, nesir diline göre daha sadedir. Nazım dili ile nesir dili arasında görülen fark, cümle yapısı bakımındandır. Klasik Türk şiirinde (Divan şiirinde) manâ bir beyitte biter. Beytin dışına, diğer beyte taşılmadığından, divan nazmındaki cümle, en çok bir beyit uzunluğundadır. Bu sebeple, Osmanlıca şiirde cümleler daima kısa, unsurları yerli yerinde ve sâde Türk cümlesi (özne-tümleç-yüklem sıralanışında) olarak, yapısını muhafaza etmiştir. Nesirde ise belirli bir ölçüye sığmak mecburiyeti olmadığı için, Osmanlıca nesir unsurları, istenildiği kadar geniş, uzun tutulabilmiştir. Ayrıca Arapça ve Farsça´dan alınan pekçok kelime, metinleri anlaşılamaz hâle getirmiştir. Bu durum, daha ziyade, Arapça ve Farsça´nın yabancı dil sayılmamasından kaynaklanmıştır. Hattâ her üç dilin unsurları birbirine karışarak, hiç birinde görülmeyen mümaaaic (uyuşan, kaynaşmış) kelimeler ortaya çıktığı gibi, bir hayli galat (yanlış) kelimeler de türemiştir. Osmanlıca´nın son devresinde uzun, bozuk Türkçe nesir yapısı, tekrar sâde ve kısa cümleli biçimini kazanmıştır. Nazımda ise, yeni edebiyatla birlikte manânın bir beyitte tamamlanması mecburiyeti ortadan kalkınca, uzun cümleler ortaya çıkmıştır. Bu durum, bilhassa Servet-i Fünûn edebiyatında görülmüştür. Osmanlıca, nesir ve nazım cümleleri bakımından Türk cümlesini, sağlam bir yapı ile Türkiye Türkçesi´ne devretmiştir. Türkiye Türkçesi Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesi´nin son ve bugün de devam eden devresidir. 1908 Meşrutiyetinden sonra başlar. Cumhuriyete kadar süren ilk devrede, Osmanlıca, henüz sahneden çekilmemiştir. Osmanlıca ile yeni dilin cümleleri, beraber kullanılır. Daha Tanzimat´la girmeye başlayan Batılı kültür unsurları, Osmanlıca´ya hakim olan İslâmi kültür unsurlarıyla yer değiştirme mücadelesine başlamıştır. Bir dil, bir başka dile sadece dil hususiyetleriyle doğrudan tesir etmez. Yeni kültür, dili kendi kelimeleriyle, kavramlarıyla canlı tutmaya çalışır dilin cümle yapısına hemen karışmaz, belki hiç karışmaz. Bazen, Osmanlıca´da olduğu gibi kültür, dilin cümle yapısına da tesir eder İşte Türkiye Türkçesi de, İslâmi kültür unsurlarının Türkçe üzerinde hakimiyetinin zayıfladığı devrede, Batılı kültür unsurlarının girmesiyle ortaya çıkmıştır. Türkçe, artık, Batı dillerinden girecek olan kelimelere, yeni kavramlara kapısını açmış olur. Bu devrede Türk cümlesi kısalmış, cümle unsurları yerli yerine oturmuştur. Osmanlıca´dan Türkiye Türkçesi´ne geçiş, yazı dilinin, konuşma diline yaklaştırılmasıyla başlamıştır. Türkiye Türkçesi´nde bugün kullandığımız Türk yazı dili, temel olarak İstanbul ağzına dayanmaktadır. Osmanlıca´nın son devresinde, Arapça ve Farsça´dan giren unsurlarla meydana gelen uzun ve ağdalı cümleler nasıl bir ifratsa, Türkiye Türkçesi´nin son devresinde, uydurma kelimelerle varılan, dildeki aşırılık da bir tefrittir.
______________
-Kul der ki; "İşlerimi halledip, Rabbime yöneleyim."
Rabbi der ki; "Bana yönelin, işlerinizi halledeyim."
Mesaj26.01.2010, 14:49 (UTC)    
Mesaj konusu:

Merhaba,

baya geniş yazılmış ama...Bildiğim kadarıyla ben de ekleyeyim.

Türk dili, Ural-Altay dil grubuna dahil olup, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin de yer aldığı Altay dilleri ailesine mensuptur.Ve eklemeli (mülâsık = yapışkan) dillerdendir.

İngilizce ve bazı avrupa dillerinin kökünde Türkçe kelimeler olduğu gibi.Göktürk Türkçesi'nden sonraki Türkçe, Uygurlar zamanında ve İslâmî devreye geçildiği zamanlarda, Türk milletinin çeşitli medeniyet ve dinlerle karşılaşmasının sonucu, yabancı dillerden pekçok kelime de almıştır.

Türkçe,dünyada konuşurluğu en fazla olan diller arasında , bütün lehçeleriyle birlikte 220 milyon ile 5. sıradadır.

Konuya niçin ilgi yok,forumda 2 milyon üyemiz var,dünya nüfusuna oranlarsak (6,7milyar) .... en azından hepimizin Türkçe bildiğini sanıyordum Smile

Güzel bir konu olmuş,Bir dahakine sadeleştir ama Wink
______________
+Css Şablon Çözümleri+Site İçi Arama Motoru+Soldaki Menüyü Sağ Kısma da Ekle
+Butona(Menü' ye)Resim Ekle +Polldady' den Anket+Editör nasıl kullanılır?+Formata Son
+Güvenilir Sayaç+Ücretsiz Toplist Kur+Resimin Köşelerini Yuvarla+Web Yönetici Araçları+Css Desing Temel Anlatım
Mesaj26.01.2010, 14:52 (UTC)    
Mesaj konusu:

@turkmayasi çok güzel yorum yazmışsın.. Forum'da cevap yazacak nadir kişiler'den birisi olarak seni görüyordum zaten. İnsanlarımızın edibiyat dalına ilgisi çok ama çok az. Confused
______________
-Kul der ki; "İşlerimi halledip, Rabbime yöneleyim."
Rabbi der ki; "Bana yönelin, işlerinizi halledeyim."
Mesaj26.01.2010, 15:02 (UTC)    
Mesaj konusu:

Düzeltiyorum
İngilizce ve bazı avrupa dillerinin kökünde Türkçe kelimeler olduğu gibi yazmışım,haklı olarak farklı yönlere çekilebilirdi

İngilizce ve avrupa dillerindeki,bazı kelimelerin kökü öztürkçe kelimelerden türetilmiştir olacak.Bu durumda gibi si de olmuyor

Sonra bana ırkçı dersiniz...Değilim Wink
______________
+Css Şablon Çözümleri+Site İçi Arama Motoru+Soldaki Menüyü Sağ Kısma da Ekle
+Butona(Menü' ye)Resim Ekle +Polldady' den Anket+Editör nasıl kullanılır?+Formata Son
+Güvenilir Sayaç+Ücretsiz Toplist Kur+Resimin Köşelerini Yuvarla+Web Yönetici Araçları+Css Desing Temel Anlatım
Mesaj26.01.2010, 15:06 (UTC)    
Mesaj konusu:

turkmayasi yazmış:
Düzeltiyorum
İngilizce ve bazı avrupa dillerinin kökünde Türkçe kelimeler olduğu gibi yazmışım,haklı olarak farklı yönlere çekilebilirdi

İngilizce ve avrupa dillerindeki,bazı kelimelerin kökü öztürkçe kelimelerden türetilmiştir olacak.Bu durumda gibi si de olmuyor

Sonra bana ırkçı dersiniz...Değilim Wink

Olmak yada olmamak sorun bu değil mi? Kimin neyi düşündüğü, neler yaptığı kendine kalmış. Düşüncelerini kendisi yaratıyorsa, doğruyuda bulabilir. Irkçı olarak suçlamak yada birisine sen böylesin, şöylesin diye toplum'dan dışlamak. Akılsızca!...
______________
-Kul der ki; "İşlerimi halledip, Rabbime yöneleyim."
Rabbi der ki; "Bana yönelin, işlerinizi halledeyim."
Mesaj26.01.2010, 15:14 (UTC)    
Mesaj konusu:

informess yazmış:
@turkmayasi çok güzel yorum yazmışsın.. Forum'da cevap yazacak nadir kişiler'den birisi olarak seni görüyordum zaten. İnsanlarımızın edibiyat dalına ilgisi çok ama çok az. Confused


İtiraf edeyim aslında edebiyattan kaldım.Kredisiz ders olunca üzerine düşmedim doğrusu.
Hocamız vize sınavında ,dil ve kültür arasındaki farkı anlatmamızı istemişti.70 aldım(Sınavından yüksek almak zordur)
Finalde ise; çoktan seçmeli,boşluk doldurma ve verdiği ödevin yorumunu sordu...Ödevi yapmayınca epey puan kırılmış oldu.Üstüne bir de ödevi genel ortalamaya sokunca kaldım
______________
+Css Şablon Çözümleri+Site İçi Arama Motoru+Soldaki Menüyü Sağ Kısma da Ekle
+Butona(Menü' ye)Resim Ekle +Polldady' den Anket+Editör nasıl kullanılır?+Formata Son
+Güvenilir Sayaç+Ücretsiz Toplist Kur+Resimin Köşelerini Yuvarla+Web Yönetici Araçları+Css Desing Temel Anlatım
Mesaj26.01.2010, 15:28 (UTC)    
Mesaj konusu:

Benimde Edebiyat Dersim Kötü.

Ne Kadar Dinlesemde Sınavlarda Kötü Notlar Alıyorum.

Eğer Bilgim Olsaydı Bende Sizler Gibi Hemen TAK TAK Yazardım. Smile

______________
Mesaj26.01.2010, 15:37 (UTC)    
Mesaj konusu:

designxxkod yazmış:
Benimde Edebiyat Dersim Kötü.

Ne Kadar Dinlesemde Sınavlarda Kötü Notlar Alıyorum.

Eğer Bilgim Olsaydı Bende Sizler Gibi Hemen TAK TAK Yazardım. Smile

Peki içten mi dinliyorsun? Hayır. İçten, öğrenmek istercesine dinlesen öğrenirsin. Ders sıkıcı geliyor diyorsan. İnternette bir sürü edebiyat siteleri bulunmakta. O da olmaz dersen. Kolay gelsin. Very Happy
______________
-Kul der ki; "İşlerimi halledip, Rabbime yöneleyim."
Rabbi der ki; "Bana yönelin, işlerinizi halledeyim."
Mesaj26.01.2010, 15:41 (UTC)    
Mesaj konusu:

informess yazmış:
designxxkod yazmış:
Benimde Edebiyat Dersim Kötü.

Ne Kadar Dinlesemde Sınavlarda Kötü Notlar Alıyorum.

Eğer Bilgim Olsaydı Bende Sizler Gibi Hemen TAK TAK Yazardım. Smile

Peki içten mi dinliyorsun? Hayır. İçten, öğrenmek istercesine dinlesen öğrenirsin. Ders sıkıcı geliyor diyorsan. İnternette bir sürü edebiyat siteleri bulunmakta. O da olmaz dersen. Kolay gelsin. Very Happy


Edebiyat Dersini Ne Kadar Çok Dinlesem Öğrenmeye Çalışsam Olmuyo. Smile

Hoca Bi Yazdırmaya Başlıyor Derste Yani Anlamak İstediğin Birşeyi Çok Yazmaktan Anlayamıyorsun.

______________
Mesaj26.01.2010, 18:41 (UTC)    
Mesaj konusu:

designxxkod yazmış:
Hoca Bi Yazdırmaya Başlıyor Derste Yani Anlamak İstediğin Birşeyi Çok Yazmaktan Anlayamıyorsun.


Ezberci eğitim sistemi.Yıllardır dayatılıyor bir yere varamıyoruz.

Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı
Sarı çizmeli Mehmet ağa, bir gün öder hesabı....


Aynı modelmişiz gibi...Fabrikasyon yada standart eğitim diyiyorum buna
Hepimiz büyüyünce sarı çizmeli olacağız Smile

Konunun biraz dışına çıktık kusura bakmayın.Dolaylı yoldan ilgili olduğu için hoş görün lütfen.
______________
+Css Şablon Çözümleri+Site İçi Arama Motoru+Soldaki Menüyü Sağ Kısma da Ekle
+Butona(Menü' ye)Resim Ekle +Polldady' den Anket+Editör nasıl kullanılır?+Formata Son
+Güvenilir Sayaç+Ücretsiz Toplist Kur+Resimin Köşelerini Yuvarla+Web Yönetici Araçları+Css Desing Temel Anlatım
Önceki mesajları göster:   


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye & Erdem Çorapçıoğlu